>

Rodový tréning: Ako podporovať rodovú rovnosť a kultúru tolerancie na pracovisku

Profesionáli, neziskové organizácie

Organizácia Možnosť voľby vám v rámci projektu „Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku“, realizovanom so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva ponúka už druhý krát bezplatný komplexný vzdelávací program zameraný na uplatňovanie rodovej rovnosti na pracovisku.

 -Zosúlaďovanie princípov rodovej rovnosti s prioritami organizácie

 -Rovnosť odmeňovania

 -Podpora zamestnancov a zamestnankýň v rôznych životných a sociálnych situáciách, vrátane podpory pri zažívaní násilia

v ich intímnych vzťahoch

- Uplatňovanie flexibilných pracovných podmienok, zosúlaďovanie pracovného a súkromného života a prácou v rodine

- Prevencia rodovo podmieneného obťažovania a rodovej diskriminácie, sexuálneho obťažovaniu a šikanovaniu na

pracovisku

- Ako aplikovať rodovú optiku na zamestnanecké politiky a stratégie (nábor, spravodlivý kariérny postup, pracovné

podmienky a i.)

 -Vzdelávanie o rodovej rovnosti na pracovisku

- Presadzovanie rodovej rovnosti mimo pracoviska

Vzdelávanie
Typ vzdelávania
Kurz

Popis

Tréning je určený pre kohokoľvek nad 18 rokov a je:

Stredný a vyšší manažment zamestnávateľských organizácií (najmä HR ľudí, alebo ľudia, ktorí sú zodpovední za diverzity manažment, ľudia z oblasti propagácie a pod.).

Ktokoľvek, kto môže v zamestnávateľskej organizácií prispieť k zmene podnikových/firemných politík alebo prispieť k zmene postojov v organizácií či štruktúr.

❤ Potrebujeme zamestnávateľky a zamestnávateľov, ktorí chápu dôležitosť rodovej rovnosti a rozumejú potrebe vzdelávania v tejto oblasti. A sú ochotné a ochotní prísť, alebo vyslať svoje zamestnankyne a zamestnancov na tréning.

❤ Potrebujem váš záväzok a čas. Na to, aby sme vás mohli hlbšie oboznámiť s implementáciou rodových východísk do praxe a posilniť vaše zručnosti, nechceme realizovať iba krátkodobý workshop. Preto sme tréning nastavili na 3 cykly (2,5 dňa x 3), kde dostanete v koncentrovanej podobe to najdôležitejšie. Uvedomujeme si, že ľudia majú množstvo povinností a málo času, ale pre nás je váš záväzok, že sa zúčastníte všetkých 3 cyklov kľúčový. Téma rodovej rovnosti je vedomostná oblasť a my nechceme ísť na úkor kvality.

❤ Celkom 7,5 dní vzdelávania chápeme ako dlhodobejšiu investíciu do rozvoja ľudí a organizácií. Je to aj čas sieťovania sa, kde sa môžete zoznámiť s novými ľuďmi a nadviazať hlbšiu spoluprácu. Za roky vzdelávania sa nám potvrdilo, že práve na dlhodobejšom vzdelávaní vznikajú dôležité väzby medzi ľuďmi, ktoré významne napomáhajú spolupráci pri hľadaní a aplikovaní rôznych spôsobov riešenia.

Termíny:

1. cyklus: 24/25/26 apríl 2024

2. cyklus 22/23/24 máj 2024

3.cyklus: 19/20/21 jún 2024

Miesto:

Tréning bude realizovaný v krásnom horskom prostredí Penziónu RAMI, v stredisku cestovného ruchu Oščadnica – Veľká Rača (cca 24 km od Žiliny). K dispozícii sú 1 a 2 lôžkové izby. Viac informácií: http://www.penzionrami.sk/

Financie:

Tréning je financovaný vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR. V rámci toho máte hradené lektorské, ubytovanie, večere, raňajky, obedy, občerstvenie (káva, čaj, minerálky, drobné pečivo, ovocie), prednášková miestnosť, tréningové pomôcky.


Podobné ponuky