>

Sme online
miesto pre rast
jednotlivcov
a organizácií

Prepájame, vzdelávame, inšpirujeme. Spoločne posúvame Slovensko vpred.

Slovensko čakajú zmeny

Meniť krajinu nie je ľahká úloha, a preto máme tajnú zbraň.

V GROWNi pomáhame rozvíjať hodnotovo orientovaných jednotlivcov, firmy a organizácie, ktorým záleží na tom, aby ich práca mala pozitívny dopad na Slovensko. Naše hodnoty sú nosnými piliermi platformy, na ktorej sa nachádzaš. Záleží nám na tom, aby aktivity na GROWNi boli v súlade s hodnotami, ktoré si vážime a ktoré sú výsledkom nášho presvedčenia.

Charakternosť

Morálne kvality založené na morálnej odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.

Viac o charakternosti
 • Prejavuj morálnu odvahu, konaj čestne a postav sa za to, čo si myslíš, že je správne
 • Správaj sa k iným s úctou, hľadaj hodnotu v názoroch iných
 • Konaj s pokorou, uvedomuj si svoje silné i slabé stránky

Excelentnosť

Všestrannosť ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.

Viac o excelentnosti
 • Hľadaj svoju vnútornú motiváciu, konaj podľa svojho vnútorného hlasu
 • Preukazuj zvedavosť, úprimnú radosť z učenia sa nového
 • Buď vytrvalý, najmä keď čelíš prekážkam a neistote

Podnikavé líderstvo

Snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, ako i schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu.

Viac o líderstve
 • Maj vysoké ašpirácie a ver v možnosť naplnenia i tých najväčších snov
 • Zdravo riskuj a buď iniciatívny, zlepšuj súčasný stav a hľadaj nové príležitosti
 • Inšpiruj ľudí okolo seba a ver v silu tímovej spolupráce

Občianska angažovanosť

Predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania.

Viac o angažovanosti
 • Preukazuj vďačnosť a váž si i bežné veci v živote
 • Maj úprimný záujem o iných ľudí, i mimo svojho okruhu známych
 • Buduj si vzťah k domovine, záujem o región a globálne uvažovanie

Zručnosti, ktoré podporujeme

Problem-solving, zodpovednosť, samostatnosť, digitálnu gramotnosť, flexibilitu, líderstvo,
          angažovanosť, efektivitu či social skills.

Kritické myslenie

Schopnosť premýšľať v širšom kontexte, položiť (si) správnu otázku, logicky argumentovať a robiť správne závery a rozhodnutia.

Kreativita

Schopnosť identifikovať príležitosti, vytvoriť nové nápady a vylepšiť už existujúce, ako aj previesť ich do praxe tak, aby boli užitočné.

Komunikácia

Schopnosť proaktívne sa snažiť porozumieť názorom ostatných a schopnosť efektívne vyjadriť vlastné názory.

Kooperácia

Schopnosť efektívne pracovať v rôznorodých tímoch, vrátane flexibility a zdieľanej zodpovednosti za riešenie konfliktov a dosiahnutia spoločného cieľa.

Pre koho je GROWNi

Profesionáli, mladí profesionáli a študenti
Inovatívne a rastúce firmy, startupy
Verejný sektor
Neziskovky a občianske iniciatívy

Ako v GROWNi posúvame Slovensko vpred

Rozvíjame jednotlivcov a organizácie

Prepájame talenty so spoločnosťami, ktoré vedia ponúknuť joby, stáže, dobrovoľnícke pozície a projekty s pozitívnym dopadom.

Prepájame skúsených mentorov s tými, ktorí ich know-how aktuálne potrebujú.

Vytvárame priestor na profesný rozvoj v unikátnych pracovných skupinách, prostredníctvom kurzov a eventov.

Prepájame regióny Slovenska a povzbudzujeme ich angažovanosť.

Podporujeme rastúce inovatívne firmy

Zviditeľňujeme unikátne slovenské inovácie.

Prinášame svetové know-how na Slovensko a podporujeme budovanie znalostnej ekonomiky.

Prepájame talentované mozgy zo zahraničia s lokálnymi projektami a organizáciami.

Zlepšujeme verejný sektor

Prinášame talentovaných, kompetentných a hodnotovo nastavených expertov, ktorí obsadia kľúčové pozície s veľkým dosahom na Slovensko.

Mladým talentom pomáhame získať kompetencie, ktoré sú pre efektívne fungovanie verejného sektora nevyhnutné.

Zviditeľňujeme a zatraktivňujeme príležitosti vo verejnom sektore.

Zapájame Slovákov žijúcich v zahraničí

Vytvárame príležitosti vďaka ktorým môžu aj Slováci zo zahraničia pozitívne vplývať na rozvoj Slovenska.

Podnecujeme návrat talentov späť domov.

Prinášame svetové know-how a pomáhame k jeho efektívnemu uplatneniu.

Kto vytvoril GROWNi a stará sa o jeho rozvoj

GROWNi je vyústením 8 rokov práce organizácie LEAF. Jej víziou je pomôcť Slovensku stať sa ekonomicky silnou krajinou a miestom pre kvalitný a spokojný život. K naplneniu tejto vízie má pomôcť platforma GROWNi, pretože Slovensko potrebuje silnú generáciu budúcich lídrov. Osobností, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty v biznise a verejnom sektore.

Rovnaké porozumenie potrieb súčasného Slovenska má viacero organizácií a jednotlivcov, preto od začiatku spolupracujeme na iniciatíve GROWNi s partnermi. Na tvorbe platformy sa zásadne spolupodieľali zakladateľky organizácie DASATO s jasným prekryvom v zameraní a snahou sprístupniť možnosti rozvoja študentom z každého kúta Slovenska.. Zároveň smerovanie platformy veľmi výrazne ovplyvnil a vystaval Jožo Kováč, spoluzakladateľ firmy Exponea, s jeho tímom.

LEAF logo DASATO academy logo
Viac o Growni.sk muž