>

Rodový tréning: Ako podporovať rodovú rovnosť a kultúru tolerancie na pracovisku

Verejné inštitúcie, startupy, neziskové organizácie, učitelia, profesionáli

Patríte k zamestnávateľským organizáciám, ktoré chcú zlepšovať rodovú rovnosť na svojom pracovisku? Je pre vás dôležitá starostlivosť o ľudí? Chcete čo najefektívnejšie predchádzať sexuálnemu obťažovaniu a rodovej diskriminácii? Podporovať rovnosť v odmeňovaní, flexibilnú prácu či prístup k rovnakým zdrojom a príležitostiam? Kladiete si otázku, či sú vaše pracoviská priestorom, kde sa všetci cítia spokojne a bezpečne? Máte ochotu sa vzdelávať v oblasti rodovej rovnosti alebo podporovať ľudí z vašej organizácie, aby sa v tejto téme vzdelávali?

Ak áno, príďte medzi nás. Organizácia Možnosť voľby vám v rámci projektu „Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku“, realizovanom so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva ponúka bezplatný komplexný vzdelávací program zameraný na uplatňovanie rodovej rovnosti na pracovisku.

rodová rovnosť
vzdelávanie
rovnosť na pracovisku
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
20. 9. 2023 o 14:00 (CET)
Autor
Adriana Mesochoritisová, Marek Šimon a Ivana Klimentová

Popis

Príďte a...
❤ V tvorivej atmosfére nášho interaktívneho tréningu si zlepšíte vašu rodovú kompetenciu a spoznáte nových ľudí ochotných podporovať rodovú rovnosť v každodennej praxi.
❤ Získate praktické informácie ako uplatňovať rodové východiská vo vašej zamestnávateľskej organizácii, ako predchádzať rodovej diskriminácii či ako sa vyrovnávať s vplyvom rodových stereotypov.
❤ Budeme vás sprevádzať učením tak, aby sme podporili vaše kritické myslenie, prehĺbili vaše vedomosti a zručnosti, posilnili rodovú citlivosť.

Kedy?
September 2023 – December 2023;

Časová dotácia 60 hodín = 3 x 2,5dňové tréningové cykly;
Začíname prvý deň o 16.00 (streda) a končíme v piatok poobede.

Termíny:
1. cyklus: 20/21/22 september.
2. cyklus 25/26/27 október.
3.cyklus: 22/23/24 november.

V rámci učenia sa ako implementovať rodovú rovnosť do praxe zamestnávateľských organizácií sa budeme venovať týmto témam:

• Zosúlaďovanie princípov rodovej rovnosti s prioritami organizácie

• Rovnosť odmeňovania • Podpora zamestnancov a zamestnankýň v rôznych životných a sociálnych situáciách, vrátane podpory pri zažívaní násilia v ich intímnych vzťahoch

• Uplatňovanie flexibilných pracovných podmienok, zosúlaďovanie pracovného a súkromného života a prácou v rodine

• Prevencia rodovo podmieneného obťažovania a rodovej diskriminácie, sexuálneho obťažovaniu a šikanovaniu na pracovisku

• Ako aplikovať rodovú optiku na zamestnanecké politiky a stratégie (nábor, spravodlivý kariérny postup, pracovné podmienky a i.)

• Vzdelávanie o rodovej rovnosti na pracovisku • Presadzovanie rodovej rovnosti mimo pracoviska

❤ Našim cieľom je posilniť a aktivizovať ľudí k ochrane ľudských práv a rodovej rovnosti. Po sformovaní skupiny vám zašleme dotazník, v ktorom budeme mapovať vaše potreby a očakávania a na základe neho prispôsobíme vzdelávanie tak, aby sme čo najviac dosiahli prepojenie na vašu prax.

Rodový tréning je určený pre skupinu 18 ľudí a to najmä

• Stredný a vyšší manažment zamestnávateľských organizácií (najmä HR ľudí, alebo ľudia, ktorí sú zodpovední za diverzity manažment, ľudia z oblasti propagácie a pod.).

• Ktokoľvek, kto môže v zamestnávateľskej organizácií prispieť k zmene podnikových/firemných politík alebo prispieť k zmene postojov v organizácií či štruktúr. Čo potrebujeme my, aby sme vám mohli poskytnúť kvalitné vzdelávanie?

❤ Potrebujeme zamestnávateľky a zamestnávateľov, ktorí chápu dôležitosť rodovej rovnosti a rozumejú potrebe vzdelávania v tejto oblasti. A sú ochotné a ochotní prísť, alebo vyslať svoje zamestnankyne a zamestnancov na tréning.

❤ Potrebujem váš záväzok a čas. Na to, aby sme vás mohli hlbšie oboznámiť s implementáciou rodových východísk do praxe a posilniť vaše zručnosti, nechceme realizovať iba krátkodobý workshop. Preto sme tréning nastavili na 3 cykly (2,5 dňa x 3), kde dostanete v koncentrovanej podobe to najdôležitejšie. Uvedomujeme si, že ľudia majú množstvo povinností a málo času, ale pre nás je váš záväzok, že sa zúčastníte všetkých 3 cyklov kľúčový. Téma rodovej rovnosti je vedomostná oblasť a my nechceme ísť na úkor kvality.

❤ Celkom 7,5 dní vzdelávania chápeme ako dlhodobejšiu investíciu do rozvoja ľudí a organizácií. Je to aj čas sieťovania sa, kde sa môžete zoznámiť s novými ľuďmi a nadviazať hlbšiu spoluprácu. Za roky vzdelávania sa nám potvrdilo, že práve na dlhodobejšom vzdelávaní vznikajú dôležité väzby medzi ľuďmi, ktoré významne napomáhajú spolupráci pri hľadaní a aplikovaní rôznych spôsobov riešenia.

Financie: Tréning je financovaný vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR. V rámci toho máte hradené lektorské, ubytovanie, večere, raňajky, obedy, občerstvenie (káva, čaj, minerálky, drobné pečivo, ovocie), prednášková miestnosť, tréningové pomôcky.

Miesto: Tréning bude realizovaný v krásnom horskom prostredí Penziónu RAMI, v stredisku cestovného ruchu Oščadnica – Veľká Rača (cca 24 km od Žiliny). K dispozícii sú 1 a 2 lôžkové izby. Viac informácií: http://www.penzionrami.sk/

Tréningové metódy: Ponúkame vám zážitkové učenie. Neformálne vzdelávanie považujeme za najefektívnejšiu formu získavania vedomostí, zručností a tiež možnosť ako pozitívne formovať postoje. Budeme využívať najmä interaktívne vzdelávacie aktivity, ale aj prednášky a diskusie. Naším mottom je výrok trénerky B.R. Siwal: „Rodový tréning nemení len naše mysle, ale aj naše srdcia“.

Vďaka naším interaktívnym rodovým tréningom sa nám dlhodobo darí vytvárať a rozširovať komunity ľudí aktívne sa angažujúcich v ochrane ľudských práv a rodovej rovnosti. Ak sa chcete pridať k nám, neváhajte a prihláste sa. Potvrdenie záujmu: Prosím prihláste sa najneskôr do 12.9.2023 vyplnením prihlášky. Kvôli obmedzenému počtu ľudí v rámci tréningovej skupiny, uprednostníme prvých 18 prihlásených účastníkov a účastníčky, ktoré sa zaväzujú absolvovať všetky 3 cykly tréningu. Ostatných záujemcov a záujemkyne môžeme zaradiť do skupiny náhradníkov a náhradníčok.

Link na vyplnenie prihlášky: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctUMNNBkOd8GZRRwuwWNSuFO2RQZKh1hpEc64BR_bJzkNGuQ/viewform

O autorovi

Adriana Mesochoritisová, Marek Šimon a Ivana Klimentová

Adriana Mesochoritisová je politologička špecializujúca sa na oblasť ľudských práv, rodová trénerka a feministická aktivistka. Problematike rodovej rovnosti a ľudských práv žien sa venuje od roku 1999. V súčasnosti pôsobí ako štatutárna zástupkyňa o.z. Možnosť voľby. Je členkou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Výboru pre rodovú rovnosť. Vzdeláva, publikuje, advokuje, podieľa sa na realizácii kampaní a uplatňovaní rodového hľadiska vo verejných politikách. V roku 2015 sa stala laureátkou ocenenia Piata žena v kategórii Aktivizmus za prínos v oblasti násilia páchaného na ženách. Miluje rodové tréningy a verí, že rodová rovnosť sa môže stať realitou – a že všetci a všetky k tomu môžeme prispieť.


Marek Šimon pracuje v oblasti ľudských práv od roku 2011. Primárne sa zaoberá témami rodovej rovnosti, prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného násilia na ženách a iných foriem diskriminácie. Pôsobí aj v oblasti humanitárnej spolupráce a rozvojovej pomoci. Tretí rok pôsobí ako rodový tréner v kolektíve Možnosti voľby. Pracoval vo viacerých humanitárnych a rozvojových mimovládnych organizáciách na Slovensku a v zahraničí, ako aj vo viacerých štátnych inštitúciách SR.

Ivana Klimentová je sociálnou poradkyňou, lektorkou a terapeutkou venujúce sa násiliu páchanému na ženách v intímnych vzťahoch, prevencií a eliminácii sexualizovaného násilia a znásilnenia. Dlhodobo pôsobila ako krízová poradkyňa v službách pre ženy čeliace násiliu Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, Bezpečné ženské domy, Porade pre obete násilí a iné služby sociálnej pomoci a podpory. Pracovala v Amensty Intrenational ako lektorka koordinátorka vzdelávania k ľudským právam, kde aktívne vzdelávala vzťahovú a sexuálnu výchovu. Už niekoľko rokov sa venuje terapeutickej práci s jednotlivcami aj s pármi, kde sa zameriava na trauma citlivý prístup. Je frekventantkou psychodynamickej psychoterapie.


Podobné ponuky