>
Príležitosť Akadémia psychológie (večerná škola)

Akadémia psychológie (večerná škola)

Mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy

Akadémia psychológie je večerná škola, ktorá prináša kvalitné štúdium psychológie zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov do vášho profesijného aj súkromného života. Vzdelávací modul bol navrhnutý pre ľudí, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú priestor na kompletné akademické štúdium. 

vzdelávanie
leadership
psychológia
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

Popis

Cieľom kurzu je lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu, vďaka čomu sa naučíte nazerať na svet a ľudí okolo seba empatickejšie a komplexnejšie. Získané poznatky vám prinesú skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný team a medziľudské vzťahy. 

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 10 večerných vzdelávacích blokov (spolu 30 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania. 

Obsah kurzu:

1. Psychológia v systéme vedných disciplín, predmet štúdia psychológie, aplikované psychologické disciplíny a výskum v psychológii
2. Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie od jej vzniku až po súčasnosť
3. Biologické základy psychiky: ako funguje mozog a ako naše správanie, prežívanie a emócie ovplyvňujú biologické faktory
4. Čo sú to emócie a na čo nám slúžia? Prečo je emocionálna a sociálna inteligencia pre náš úspech dôležitejšia ako nadpriemerné IQ? Sme racionálne bytosti?
5. Psychológia osobnosti a temperamentu, typológie osobnosti
6. Psychológia osobnosti v pracovnej a organizačnej psychológii (výber zamestnancov, budovanie teamov, prediktory pracovného výkonu, nebezpečné a rizikové osobnosti)
7. Psychodiagnostika a metódy výberu zamestnancov, psychologické metódy v analýze ľudských zdrojov
8. Angažovanosť, motivácia a kreativita – tajomstvo úspešných firiem a inštitúcií
9. Kognitívna psychológia, kritické myslenie, kognitívne a interpretačné skreslenia
10. Pozitívna psychológia a well-being, stres manažment a prevencia syndrómu vyhorenia

Kurz je navrhnutý pre manažérov, team leadrov, pracovníkov ľudských zdrojov a všetkých, ktorých zaujíma ako lepšie a efektívnjšie komunikovať, motivovať a viesť ľudí na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.  

Termín: 2. február –  13.  apríl 2023 (každý štvrtok od 17.30 –20.30)
Cena: 499 EURO
V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o absolvovaní kurzu, občerstvenie a nápoje.

O autorovi

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

Eva vyštudovala psychológiu, medzinárodné vzťahy a integrovanú marketingovú komunikáciu. Šesť rokov pôsobila v USA, kde pracovala v oblasti bilaterálnej aj multilaterálnej diplomacie a venovala sa práci pre americko-slovenskú nadáciu +421 Foundation. Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, kde sa venuje výskumu psychologických a behaviorálnych aspektov nadváhy a obezity. Absolvovala výcvik lektorov v kognitívno-behaviorálnom prístupe k terapii nadváhy a obezity a kontinuálne sa vzdeláva v rámci programov World Obesity Federation (akreditované European Accreditation Council for Continuing Medical Education), Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy a ABC Inštitútu pre výcvik v KBT (vzdelávanie v neurofeedbacku a biofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde).Špecializuje sa na individuálne a skupinové poradenstvo v manažmente nadváhy a obezity s využitím kognitívno-behaviorálneho prístupu.

Eva je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii (Inštitút ABC pre výcvik v KBT) a pracuje pod supervíziou klinickej psychologičky a psychoterapeutky PhDr. Viery Páleníkovej. Pracuje tiež ako poradenská psychologička v Akademickej poradni pre študentov Paneurópskej vysokej školy.

Na Fakulte psychológie vyučuje predmety: Sociálno-psychologický výcvik I. a II., Teória a prax poradenskej psychológie, Psychoterapia a Psychosomatické ochorenia. V rámci programov LifeAcademy vedie kurzy Akadémia psychológie, Akadémia psychológie MasterMIND, Akadémia 60+ a Psychológia v marketingu. Venuje sa tiež kritickému mysleniu a pseudovedeckým konceptom, psychológii osobnosti a neurobiologickým aspektom psychiky a správania.
 

Konferencie a prednášky

Biomedicínske Centrum SAV, Ústav Experimentálnej onkológie: Ilúzia racionality – nekritické myslenie a jeho dôsledky na naše zdravie a well-being (2022)
Medzinárodná vedecká konferencia: Pozitívna psychológia pre pozitívny život, Psychologické a behaviorálne aspekty nadváhy a obezity a možnosti ich manažmentu prostredníctvom psychologických intervencií (2022)
Medzinárodná konferencie PhD. EXISTENCE: Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships (2021)


Vedecké práce a publikácie:

Projekt dizertačnej práce: Psychologické a behaviorálne koreláty nadváhy a obezity v kontexte neurobiologickej typológie temperamentu, pätfaktorového modelu osobnosti a apetetívných čŕt 
Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships (2021) 
Passionate Love in Long-term Romantic Relationships: The Role of Four Primary Temperament Dimensions (2020)
Temperament a vášnivá láska v dlhodobých heterosexuálnych vzťahoch (2020)
Time Perspective and Bonding (CER Comparative European Research 2019)


Podobné ponuky