>

Všeobecné podmienky používania portálu GROWNi.sk

 1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky služieb komunitného portálu GROWNi.sk (ďalej len „tieto podmienky“) stanovujú podmienky, za ktorých občianske združenie LEAF so sídlom na Krajinská cesta 32, 921 01, Piešťany, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanou v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088, e-mail: dpo@leaf.sk, telefónny kontakt: +421 915 579 680 (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje služby komunitného portálu GROWNi.sk, ako služby informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode (ďalej len „služba“).

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a užívateľov, vrátane pravidiel správania sa užívateľov.

Príslušným orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Krajinská cesta 32, 921 01, Piešťany.

 1. Úvodné ustanovenia

Občianske združenie LEAF v súlade so svojimi stanovami a s cieľom združovať osoby za účelom podpory rozvoja občanov, podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a zachovanie a obnovovanie kultúrnych hodnôt popri iných neziskových aktivitách poskytuje tieto služby v online priestore prostredníctvom portálu GROWNI.SK s cieľom združovať osoby za účelom osobného rastu, napr. prostredníctvom mentoringu, elearningu a pod. (dostupný na https://growni.sk, ďalej len ako „portál“). Súčasťou portálu je obsah poskytovateľa, obsah užívateľov, a obsah tretích osôb  (ďalej len ako „obsah“).

Občianske združenie LEAF je nositeľom práv k obsahu portálu a internetových stránok priamo dostupných z portálu na webovom sídle growni.sk.

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby portálu ako registrovaný užívateľ na základe zmluvy o poskytovaní služieb podľa týchto podmienok. Užívateľom služby sa rozumie príjemca služby informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, užívateľom služby (ďalej len „užívateľ“).

Službami portálu sú

 • Verejne prístupné služby:
  • Naskilluj sa (vzdelávanie a osobnostný rast),
  • Získanie mentora,
  • zobrazenie mentorského profilu,
  • zobrazenie projektov iných užívateľov,
  • zobrazenie dobrovoľníckych príležitostí,
  • zobrazenie obsahu tretích strán,
  • zobrazenie pracovných príležitostí, príležitostí v dobrovoľníctve, či iné ponuky prevádzkovateľa a tretích strán.
 • Služby pre registrovaných užívateľov a to najmä:
  • Sprostredkovanie informácií z profilov a kontaktu medzi registrovanými užívateľmi prostredníctvom elektronických správ,
  • Naskilluj sa (vzdelávanie a osobnostný rast),
  • Získanie mentora,
  • Vytvorenie mentorského profilu a sprostredkovanie mentoringu,
  • Zapojenie sa do projektov iných užívateľov,
  • Sprístupnenie dobrovoľníckych príležitostí,
  • Sprístupnenie obsahu tretích strán,
  • Sprístupnenie možnosti prihlásiť sa na pracovné príležitosti, príležitosti v dobrovoľníctve, či iné ponuky prevádzkovateľa a tretích strán.

Služby portálu poskytuje prevádzkovateľ bezplatne a bez objednávky. Registrácia je nevyhnutná pre prístup k Službám pre registrovaných užívateľov.

Komunikácia medzi poskytovateľom a užívateľom prebieha zásadne v elektronickej forme. Za písomné oznámenie sa tiež pokladá vyplnenie a odoslanie formulára na internetovej stránke poskytovateľa na sídle www.leaf.sk alebo www.growni.sk a ich subdoménach.

Vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby podľa týchto podmienok, ktorá je uzavretá okamihom registráciou užívateľa. Zmluva aj tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Poskytovateľ archivuje zmluvy (záznam o registrácii) a tieto podmienky elektronicky po dobu trvania vzťahu a maximálne 5 dní po jeho ukončení.  Tieto podmienky sú dostupné v aktuálnej verzii nepretržite na webovom sídle portálu, a v tlačenej forme v sídle poskytovateľa.

Užívateľ je povinný sa pred začatím používania služieb portálu zoznámiť s týmito podmienkami. Užívateľ vyjadruje svoj súhlas buď implicitne začatím využívania služieb portálu, vrátane verejne prístupných sekcií a služieb portálu, alebo explicitne ako súčasť registrácie registrovaného užívateľa.

Užívateľ, ktorý nesúhlasí s týmito podmienkami, ako aj užívateľ, ktorý nie je spôsobilý uzatvárať zmluvné vzťahy, je povinný zdržať sa registrácie a užívania služieb a obsahu.

III. Uzatvorenie zmluvy a registrácia užívateľa

Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá v prípade neregistrovaného užívateľa okamihom začatia užívania verejne prístupných služieb, čím užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a svojim konaním prijíma návrh na uzavretie zmluvy a v prípade registrovaného užívateľa v momente, kedy prevádzkovateľ autorizuje žiadosť o registráciu odoslanú prostredníctvom elektronického registračného formulára.

Žiadosť o registráciu alebo začatie používania služieb je prejavom slobodnej vôle užívateľa.

Odoslaním žiadosti o registráciu užívateľ slobodne potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálne platným znením týchto podmienok, a že ich slobodne, vážne, dobrovoľne a s okamžitou účinnosťou akceptuje ako svoj vlastný návrh zmluvy, ktorá riadi zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom (ďalej len „zmluva“). Poskytovateľ autorizovaním žiadosti o registráciu užívateľov návrh slobodne, vážne, dobrovoľne a s okamžitou účinnosťou prijíma.

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, odoslanie žiadosti o registráciu nie je protinávrhom na návrh zmluvy o používaní verejne dostupných služieb, ale samostatným a nezávislým návrhom ďalšej zmluvy medzi užívateľom a poskytovateľom. Aj v prípade, ak žiadosť užívateľa o registráciu nebude prijatá, užívateľ je stále viazaný týmito podmienkami rovnako ako akýkoľvek iný neregistrovaný užívateľ, ak pokračuje vo využívaní verejne dostupných služieb portálu.

 1. Práva, povinnosti a pravidlá správania sa užívateľa

Užívateľ je povinný zoznámiť sa s týmito podmienkami pred začatím používania služieb portálu a v každom momente ich dodržiavať. Užívateľ sa zaväzuje konať na portáli v súlade s dobrými mravmi a žiadnym konaním sa nesnažiť portál blokovať, ohrozovať, narúšať, alebo akýmkoľvek iným spôsobom obťažovať ostatných užívateľov, alebo narúšať dobré meno prevádzkovateľa.

Užívateľ sa zaväzuje využívať služby a obsah výlučne pre osobnú potrebu. Užívateľ sa zaväzuje nezhromažďovať informácie o ostatných užívateľoch, neposkytovať tieto údaje tretím osobám, ani nekontaktovať iných užívateľov v mene tretích osôb.

Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje registračné a prístupové údaje pred zneužitím. Užívateľ zodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb, ak pre prístup k službe alebo obsahu boli použité jeho identifikačné údaje.

Užívateľ sa zaväzuje konať tak, aby neohrozil práva alebo oprávnené záujmy iných osôb. Užívateľ sa zaväzuje nevyužívať služby k akýmkoľvek nezákonným činnostiam, ani neukladať obsah v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo týmito podmienkami.

Užívateľ plne zodpovedá za obsah užívateľa ako napr. užívateľov profil, správy iným užívateľom, komentáre, príbehy, skúsenosti a podobne. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať na portáli rovnaké morálne, etické alebo právne pravidlá alebo konvencie, ako pri akejkoľvek inej forme medziľudskej komunikácie. Užívateľ sa zaväzuje, že ním ukladaný obsah, vrátane údajov v užívateľovom profile, bude pravdivý, vecný, v súlade s právnymi predpismi (najmä ale nielen autorským zákonom, občianskym a obchodným zákonníkom) a dobrými mravmi. Užívateľ sa zaväzuje svojim obsahom alebo konaním nezasahovať do práv poskytovateľa alebo tretích osôb.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že poskytovateľ môže aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa pridávať, meniť alebo odstraňovať akýkoľvek obsah alebo služby, ako aj prestať úplne prevádzkovať portál, a užívateľ tým môže stratiť prístup k svojmu obsahu. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nemá povinnosť zabezpečiť zálohu užívateľovho obsahu. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody alebo náklady, ktoré by užívateľovi mohli vzniknúť spoliehaním sa na trvalú dostupnosť obsahu alebo služieb.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že poskytovateľ môže kedykoľvek pristupovať k jeho obsahu za účelom kontroly dodržiavania týchto podmienok. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že poskytovateľ môže pristúpiť k akýmkoľvek opatreniam potrebným na zabezpečenie dodržiavania týchto podmienok, vrátane ale nielen odstránenia užívateľovho obsahu alebo blokovania prístupu. Ak poskytovateľ pristúpi k blokovaniu prístupu užívateľa, užívateľova registrácia ako aj zmluva medzi užívateľom a poskytovateľom zaniká.

Vlastníkom autorských práv k obsahu užívateľa je užívateľ. Užívateľ okamihom registrácie a umiestnenia obsahu na portáli poskytuje poskytovateľovi plné právo na jeho využívanie, ako aj bezodplatnú neobmedzenú nevýhradnú licenciu na použitie takéhoto obsahu v neobmedzenom rozsahu a trvaní, vrátane práva využiť obsah pri vytvorení iného diela, poskytovať sublicencie, a zverejniť obsah akýmikoľvek dnes známymi alebo neskôr objavenými formami.

Registrovaný užívateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľom v súlade so Súhlasom so spracovaním osobných údajov dostupným na webovom sídle portálu a v procese registrácie, tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Registrovaný užívateľ súhlasí, že mu prevádzkovateľ na jeho e-mail adresu uvedenú v registračnom formulári alebo prostredníctvom správ portálu LinkedIn alebo Facebook Messenger môže posielať informácie o novinkách na portáli, nových príležitostiach na Slovensku, či o iných aktivitách poskytovateľa. Tento súhlas sa vzťahuje aj na situácie, ktoré by vyžadovali špecifický predbežný súhlas na základe zákonov č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. 147/2001 Z.z. o reklame, alebo č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.  Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 1. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ umožňuje užívateľovi bezodplatne využívať obsah a služby portálu v súlade s týmito podmienkami.

Poskytovateľ nezodpovedá za obsah užívateľa, je oprávnený monitorovať obsah užívateľa, a v prípade porušenia týchto podmienok je oprávnený obsah užívateľa odstrániť alebo blokovať prístup užívateľa.

Poskytovateľ má právo aj bez súhlasu užívateľa obmedziť, prerušiť alebo ukončiť poskytovanie obsahu a služby z akýchkoľvek dôvodov (najmä ale nielen správa alebo údržba portálu), aj bez uvedenia dôvodu alebo predchádzajúceho oznámenia užívateľom.

Poskytovateľ má právo sprístupňovať na internetových stránkach portálu reklamu, vrátane kontextovo cielených reklamných služieb.

 1. Zodpovednosť za vady a škodu

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že službu využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko. Užívateľ nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov nevyhnutných na prístup k obsahu alebo službe.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je jedinou zodpovednosťou poskytovateľa obnovenie prevádzky; túto zodpovednosť nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Poskytovateľ nezodpovedá za obmedzenie poskytovania služby spôsobenej tretími stranami (napr. výpadky internetového spojenia, a iné). Užívateľ súhlasí, že nemá žiaden nárok na náhradu akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku), ani žiaden iný nárok z práva zodpovednosti poskytovateľa za vady.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek informácie sprístupňované na portáli majú len informatívny charakter, nie sú záväzné, a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich správnosť ani úplnosť.  Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za informácie poskytnuté na portáli tretími stranami. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že v maximálnej miere povolenej zákonom poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ušlý zisk ani iné ujmy, ktoré by mohli užívateľovi vzniknúť v súvislosti s jeho využívaním služieb alebo obsahu.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nesie plnú zodpovednosť za obsah ním umiestnený na portál. Užívateľ súhlasí s tým, že v maximálnej miere povolenej zákonom zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené jemu samému, poskytovateľovi alebo tretím osobám najmä obsahom užívateľa alebo tým, že poskytol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce údaje. Užívateľ zodpovedá aj za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorej umožnil užívanie služby, a to aj nedbalosťou (napr. stratou prístupových údajov).

VII. Záverečné ustanovenia, doba trvania zmluvy, zmeny zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

Zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia právnym poriadkom slovenskej republiky. Pre riešenie sporov sú príslušné súdy slovenskej republiky. Komunikačným jazykom zmluvy je slovenský jazyk.

Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy alebo týchto podmienok nemá za následok neplatnosť celej zmluvy alebo podmienok. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že takéto ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojim obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá pôvodnému ustanoveniu.

Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany užívateľa alebo poskytovateľa, alebo blokovaním prístupu zo strany poskytovateľa v súlade s ustanoveniami týchto podmienok.

Zrušením registrácie ani zánikom zmluvy nie sú ovplyvnené také práva a povinnosti, z ktorých povahy vyplýva, že majú pretrvať i po odstúpení, výpovedi, alebo zániku zmluvy.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu poskytovania služby zmeniť tieto podmienky, ako aj zmeniť, obmedziť alebo rozšíriť rozsah poskytovaných služieb alebo obsahu (ďalej len ako „zmeny týchto podmienok“). Poskytovateľ zmeny poskytovania služby alebo týchto podmienok oznámi užívateľovi elektronicky ich zverejnením na webovom sídle portálu, a to najmenej 14 dní pred dňom účinnosti zmien. Ak užívateľ písomne nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenami, alebo ak bude služby portálu využívať aj po dobe účinnosti zmien, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a pokladajú sa za platnú a účinnú zmenu tejto zmluvy. Ak užívateľ so zmenami nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 6. 2020. Sú platné a účinné aj pre všetkých užívateľov už užívajúcich služby alebo obsah portálu, vrátane užívateľov testovacej prevádzky portálu, a to automaticky odo dňa účinnosti týchto podmienok prvým použitím obsahu alebo služieb užívateľom.