>

Právnik so zameraním na trestné právo

trestné pravo
právo
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
uvádzaný je len tarifný plat - plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100% platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh - bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 1299 €

Náplň práce

Na našej sekcii právnych služieb budete mať na starosti hlavne:

  • Zastupovanie PPA v trestných konaniach v procesnom postavení poškodeného – zastupovanie a aktívna účasť pri úkonoch v prípravnom konaní a súdnom konaní


iná činnosť z opisu ŠZM:

  • Zastupovanie PPA v občianskoprávnych, obchodnoprávnych konaniach, v správnom súdnom konaní, v konaniach spojených s konkurzom a reštrukturalizáciou, v exekučnom konaní, v trestnom konaní.

  • Na základe poverenia právne zastupovanie PPA na rokovaniach a v konaniach pred súdmi a inými orgánmi.

  • Vyžaduje od odborných útvarov PPA podklady, správy a iné informácie, potrebné pre posúdenie a riešenie právnych otázok.

  • Spolupracuje s organizačnými útvarmi pri vydávaní rozhodnutí, tvorbe zmlúv, dohôd a iných dokumentov vyžadujúcich úpravu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR a legislatívny EÚ, pripravuje v spolupráci s ďalšími odbornými útvarmi PPA stanoviská k materiálom právneho charakteru pre potreby implementácie poskytovania finančnej pomoci z EÚ (EPFRV, EPZF, EFRH) a ŠR.

Koho hľadáme

znalosť a prehľad najmä v nasledovných právnych predpisoch:
Ústava SR
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok

Osobnostné predpoklady:
• samostatnosť
• zodpovednosť
• flexibilita
• zmysel pre detail pri posudzovaní právnych dokumentov

Prečo si vybrať nás

• mzda je závislá od skúsenosti kandidáta

• 5 dní dovolenky navyše
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň
• možnosť sickday (dvakrát za rok)
• vzdelávanie a osobný rozvoj v danej oblasti, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať
•Multisport karta a Upbalansea
•zľavové poukážky ( Datart, Satur, Medirex, Finančné poradenstvo...)
• nápomocný a priateľský kolektív
• ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Znalosť jazyka

  • - slovenský jazyk - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Zaujala Vás táto ponuka? Našli ste sa v požiadavkách na túto pracovnú pozíciu? Ste vy tá pravá osoba, ktorá by mala obohatiť náš tím? Odpovedali ste na všetko áno? Výborne! Tak nám neváhajte poslať váš životopis, ktorý si podrobne prečítame. Za vaše zaslané životopisy Vám vopred ďakujeme. Avšak budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky a ich pracovné skúsenosti považujeme za najvhodnejšie pre obsadzovanú pozíciu.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
  • Čerstvý absolvent vysokej školy

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii
6. 2. 2023

Podobné ponuky