>

Generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, št. p.

generálny riaditeľ
životné prostredie
štátny podnik
krízový manažér
Miesto
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Nástup
31. júl 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Riaditeľovi štátneho podniku patrí mesačný plat a ročná odmena z podielu na zisku v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
od 3300 €

Náplň práce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky hľadá nového generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, št. p. Vašou úlohou by bolo:

- riadenie štátneho podniku v zmysle hlavného zamerania a to najmä zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, manažment starostlivosti o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd.
-riadenie časti činností Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktoré majú charakter výkonov vo verejnom záujme a to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.
-zodpovednosť za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku.

Koho hľadáme

Generálny riaditeľ nie je zamestnancom podniku, vzťah medzi podnikom a generálnym riaditeľom pri výkone jeho pôsobnosti generálneho riaditeľa sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve. Ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladateľ s generálnym riaditeľom v zmluve o výkone funkcie.

Medzi špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov patria:
- odborná prax minimálne 15 rokov (najmä v oblasti právo, ekonómia, manažment, životné prostredie - v oblasti ochrany vôd),
- riadiaca prax minimálne 5 rokov
- riadenie podniku s minimálne 100 zamestnancami,
- skúsenosti s reorganizáciou podniku/firmy

Vítané sú:
- skúsenosti s krízovým riadením
- skúsenosti s čerpaním finančných prostriedkov z externých zdrojov
- odborná prax v oblasti vodného hospodárstva,
- odborná spôsobilosť súvisiaca s činnosťou na úseku ochrany vôd, napr. odborná spôsobilosť pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách, a pod.,

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.

Prečo si vybrať nás

Hľadáme skúseného profesionála, ktorý má dlhoročné skúsenosti s riadením podniku/firmy a ktorý by vedel prísť s návrhom reformy tohto štátneho podniku s dôrazom na efektívne a hospodárne fungovanie štátneho podniku.

Dodatočné informácie

V prípade, že spĺňate vyššie uvedené špecifické kritériá a požiadavky, prosím prihláste sa do výberového konania najneskôr do 26.06.2023. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV, INFORMÁCIE O SPÔSOBE PRIHLÁSENIA SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝBEROVÉHO KONANIA sú dostupné na web stránke Ministerstva životného prostredia SR v časti Pracovné ponuky. PRIHLÁSIŤ SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA ZASLANÍM MAILU KONTAKTNEJ OSOBE NIE JE MOŽNÉ! Ďakujeme za pochopenie.

Detaily

  • Profesionál
31. 7. 2023

O organizácii

Ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Viac o organizácii
11. 5. 2023

Podobné ponuky