>

senior dátový analytik

analýza
analytička
analytik
programátor
business intelligence
sql
Python
ministerstvo
súdnictvo
spravodlivosť
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1800 €

Náplň práce

Najnáročnejšia činnosť:

 • koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia  s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • všetky uvedené činnosti sú vykonávané v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti

 • tvorba návrhov, vývoj, údržba a rozvoj BI riešení a dátových skladov

 • testovanie a zabezpečenie dátovej kvality

 • analýza a optimalizácia procesov rezortu

 • tvorba koncepčných riešení využívania dát pre automatizáciu procesov rezortu

 • manažment údajov, ich správa

 • zabezpečenie zberu, vyhodnocovania a analýzy údajov potrebných pre plnenie strategických a koncepčných úloh ministerstva

 • vykonávanie funkčných analýz a spracovávanie business požiadaviek Analytického centra                        na funkcionalitu štátneho informačného systému v rezorte spravodlivosti vo väzbe na existujúce a pripravované regulačné prostredie, návrh riešení, business procesov, use-casov, príprava a základná verifikácia testov

 • business analýza, analýza údajov, modelovanie, a ich následná interpretácia

 • získavanie dát z primárnych a sekundárnych zdrojov za účelom následného spracovania

 • spracovávanie štatistických dát, zabezpečovať ich filtrovanie, transformáciu čistenie a organizovanie podľa dodaného zadania

 • zabezpečenie vizualizácie údajov pre potreby jednotlivých oddelení vo forme reportov, tabuliek, grafov, dashboardov s možnosťou využitia vizualizačných SW

 • práca s SQL, SAP a štandardnými MS Office nástrojmi na správu a ukladanie údajov, prepájanie viacerých databáz, exporty dát a ich následné spracovanie

 • programovanie procedúr a vzorcov pre zlepšenie spracovania a výstupov

 • štatisticky spracovávať veľké datasety a vykonávať ad-hoc analýzy

 • zabezpečenie rezortnej štatistiky a výkazníctva

 • identifikácia, analýza a interpretácia trendov v komplexných súboroch údajov

 • podpora pri implementácii databáz a systémov zberu údajov

 • primárna spolupráca s funkčnými tímami a business užívateľmi

 • školenie business užívateľov

 • hľadanie a navrhovanie riešení, podpora pri strategických rozhodnutiach, spolupráca s dodávateľmi externých systémov a internými tímami

 • súčinnosť pri príprave a realizácii projektov ministerstva financovaných zo štátneho rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a iných finančných mechanizmov

Koho hľadáme

Hľadáme skúseného uchádzača na pozíciu senior dátový analytik s dobrými znalosťami a skúsenosťami s riadením údajov a ich správou, spracovaním veľkých dát, ich analýzou a interpretáciou. Ponúkame prácu na návrhoch a vývoji, údržbe a rozvoji BI riešení a dátových skladov. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať a rozhodovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

 

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:

·       Analytické, systémové a koncepčné myslenie

Prečo si vybrať nás

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR.

Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje.

Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí.

V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície

Dodatočné informácie

prihlásiť sa je možné do 16.03.2022

Detaily

 • Študent strednej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi zalo..
Viac o organizácii
17. 3. 2022

Podobné ponuky