>

Junior dátový analytik

analýza
analytička
analytik
dáta
data
justícia
súdnictvo
ministerstvo
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1800 € / mes
Aktualizované: 8. 4. 2022

Náplň práce

Najnáročnejšia činnosť:

 • tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva

 • tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva

 • koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • všetky uvedené činnosti sú vykonávané v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti

 • tvorba strategických a koncepčných materiálov týkajúcich sa vývoja politík v rezorte v rámci pôsobnosti analytického centra

 • vypracovanie odborných stanovísk a relevantných podkladov strategického a analytického charakteru v súlade s rezortnými cieľmi a strategickými prioritami rezortu

 • vykonávanie komplexnej analýzy, spracovanie analytických výstupov a údajov, analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení na úrovni ministerstva v oblasti justície

 • zabezpečenie zberu, vyhodnocovania a analýzy údajov, ktoré sú potrebné pre plnenie strategických a koncepčných úloh ministerstva

 • business analýza, analýza údajov, modelovanie, a ich následná interpretácia

 • získavanie dát z primárnych a sekundárnych zdrojov za účelom následného spracovania

 • spracovávanie štatistických dát, zabezpečovať ich filtrovanie, transformáciu čistenie a organizovanie podľa dodaného zadania

 • zabezpečenie vizualizácie údajov pre potreby jednotlivých oddelení vo forme reportov, tabuliek, grafov, dashboardov s možnosťou využitia vizualičných SW

 • programovanie procedúr a vzorcov pre zlepšenie spracovania a výstupov

 • štatisticky spracovávať veľké datasety a vykonávať ad-hoc analýzy

 • identifikácia, analýza a interpretácia trendov v komplexných súboroch údajov

 • podpora pri implementácii databáz a systémov zberu údajov

 • vykonávanie funkčných analýz a spracovávanie business požiadaviek Analytického centra na funkcionalitu štátneho informačného systému v rezorte spravodlivosti vo väzbe na existujúce a pripravované regulačné prostredie, návrh riešení, business procesov, use-casov, príprava a základná verifikácia testov

 • príprava podkladov a stanovísk k implementácii reforiem v súdnictve v oblasti posudzovania efektívnosti

 • úlohy týkajúce sa úloh Analytického centra v oblasti efektívnosti súdnictva v súlade s platným organizačným poriadkom MS SR.

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzača pre prácu s dátami, ich analýzu a interpretáciu v oblasti justície, štátneho rozpočtu, stanovovania KPIs, vypracovania monitorovacích a hodnotiacich reportov činnosti organizácií (napr. súdov), procesnú optimalizáciu alebo analýz obdobného charakteru. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať a integrovať sa do multidisciplinárneho tímu a jasne komunikovať výsledky svojich analýz členom tímu, aj bez technického zamerania.

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť sa bude u uchádzačov overovať v rámci výberového konania: 

 • Ústava Slovenskej republiky

 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zákon 371/ 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky

 • zákon o štátnom rozpočte na rok 2022-2024

 • zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Skúsenosti s MS Excel (Pivotné tabuľky, práca s tabuľkami, Queries, Power Query editor, funkciami na vyhľadávanie a analýzu dát)

Prečo si vybrať nás

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR.

Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje.

 Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí.

 V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície

 

Dodatočné informácie

prihlásiť sa je možné do 13.04.2022

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • čerstvého absolventa vysokej školy
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

O organizácii

Ministerstvo spravodlivosti SR - Analytické centrum

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi zalo..
Viac o organizácii

Podobné ponuky