>

Expert na štátnu pomoc pre implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu

projektový manažment
inovácie
štátna správa
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 2200 € / mes
Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.
Aktualizované: 5. 10. 2022

Náplň práce

Príprava a aktualizácia nových a súčasne platných schém štátnej pomoci, schém pomoci de minimis a notifikovaných schém štátnej pomoci v rámci implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu,

podieľanie sa na príprave výziev pre implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu,

zabezpečenie procesu prípravy a koordinácia implementácie Mechanizmu spravodlivej transformácie,

zabezpečenie aktívnej účasti relevantných zainteresovaných strán pri príprave schém štátnej pomoci a výziev v procese implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu,

spolupráca s relevantnými útvarmi ministerstva, sprostredkovateľskými orgánmi, Centrálnym koordinačným orgánom, Európskou komisiou a inými relevantnými subjektmi zapojenými do implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu,

organizácia workshopov k príprave výziev a schém štátnej pomoci a komunikácia výstupov s potenciálnymi žiadateľmi;

podieľanie sa na príprave a zabezpečení komunikácie o činnostiach v rámci prípravy a implementácie Plánu spravodlivej transformácie smerom k zainteresovaným stranám, ako aj k odbornej verejnosti vrátane prípravy podkladov pre predstaviteľov ministerstva k rokovaniam a vystúpeniam súvisiacim s témou spravodlivej transformácie. 

Dočasná štátna služba.


Koho hľadáme

Do tímu hľadáme motivovaného kolegu s pracovnými skúsenosťami v oblasti prípravy schém štátnej pomoci, ktorý bude spolupracovať na implementácii Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom riešiť ekonomické, environmentálne a sociálne dopady transformácie na nízkouhlíkové hospodárstvo v oprávnených regiónoch.

Prečo si vybrať nás

 • Ako gestor prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu prispievate k riešeniu konkrétnych výziev regiónov a ľudí spojených s procesom transformácie regionálnej ekonomiky,

 • možnosť ovplyvniť nastavenie nového programového obdobia a čerpania eurofondov v budúcnosti,

 • možnosť byť súčasťou skúseného a dynamického tímu odborníkov,

 • motivačné mzdové ohodnotenie,

 • možnosť kariérneho rozvoja,    

 • účasť na rokovaniach s predstaviteľmi Európskej komisie a Európskej investičnej banky,

 • účasť na domácich a zahraničných pracovných podujatiach,

 • pružný pracovný čas,

 • príspevok na stravovanie,

 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia,

 • motivačné finančné ohodnotenie,

 • možnosti vzdelávania,

 • 5 dní dovolenky navyše,

 • možnosť pracovať z domu,

 • príjemné pracovné prostredie a kolektív,

 • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy.

Dodatočné informácie

Osobné predpoklady a zručnosti : Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, ochota a vôľa vzdelávať sa, analytické, koncepčné a strategické myslenie, skúsenosti s metodickou prípravou strategických dokumentov, alebo skúsenosti s prípravou schém štátnej pomoci, alebo projektovým riadením, výhodou sú skúsenosti uchádzača  resp. expertíza v relevantných oblastiach v rámci rozsahu podporovaných aktivít z FST (ako napr. vodíkové technológie, OZE, zručnosti na trhu práce, atď). Ovládanie práce s PC a IT, Internet a súvisiace nástroje a prehliadače, online kolaboratívne pracovné nástroje (napr. Office 365 - OneDrive, SharePoint, MS Teams a pod.) – bežný používateľ. Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov s osobitným dôrazom na: Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“); Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z..
Viac o organizácii

Podobné ponuky