>

Expert na štátnu pomoc pre implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu

Projektový manažment
Inovácie
štátna správa
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.
od 2200 €

Náplň práce

Príprava a aktualizácia nových a súčasne platných schém štátnej pomoci, schém pomoci de minimis a notifikovaných schém štátnej pomoci v rámci implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu,

podieľanie sa na príprave výziev pre implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu,

zabezpečenie procesu prípravy a koordinácia implementácie Mechanizmu spravodlivej transformácie,

zabezpečenie aktívnej účasti relevantných zainteresovaných strán pri príprave schém štátnej pomoci a výziev v procese implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu,

spolupráca s relevantnými útvarmi ministerstva, sprostredkovateľskými orgánmi, Centrálnym koordinačným orgánom, Európskou komisiou a inými relevantnými subjektmi zapojenými do implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu,

organizácia workshopov k príprave výziev a schém štátnej pomoci a komunikácia výstupov s potenciálnymi žiadateľmi;

podieľanie sa na príprave a zabezpečení komunikácie o činnostiach v rámci prípravy a implementácie Plánu spravodlivej transformácie smerom k zainteresovaným stranám, ako aj k odbornej verejnosti vrátane prípravy podkladov pre predstaviteľov ministerstva k rokovaniam a vystúpeniam súvisiacim s témou spravodlivej transformácie. 

Dočasná štátna služba.


Koho hľadáme

Do tímu hľadáme motivovaného kolegu s pracovnými skúsenosťami v oblasti prípravy schém štátnej pomoci, ktorý bude spolupracovať na implementácii Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom riešiť ekonomické, environmentálne a sociálne dopady transformácie na nízkouhlíkové hospodárstvo v oprávnených regiónoch.

Prečo si vybrať nás

 • Ako gestor prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu prispievate k riešeniu konkrétnych výziev regiónov a ľudí spojených s procesom transformácie regionálnej ekonomiky,

 • možnosť ovplyvniť nastavenie nového programového obdobia a čerpania eurofondov v budúcnosti,

 • možnosť byť súčasťou skúseného a dynamického tímu odborníkov,

 • motivačné mzdové ohodnotenie,

 • možnosť kariérneho rozvoja,    

 • účasť na rokovaniach s predstaviteľmi Európskej komisie a Európskej investičnej banky,

 • účasť na domácich a zahraničných pracovných podujatiach,

 • pružný pracovný čas,

 • príspevok na stravovanie,

 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia,

 • motivačné finančné ohodnotenie,

 • možnosti vzdelávania,

 • 5 dní dovolenky navyše,

 • možnosť pracovať z domu,

 • príjemné pracovné prostredie a kolektív,

 • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy.

Dodatočné informácie

Osobné predpoklady a zručnosti : Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, ochota a vôľa vzdelávať sa, analytické, koncepčné a strategické myslenie, skúsenosti s metodickou prípravou strategických dokumentov, alebo skúsenosti s prípravou schém štátnej pomoci, alebo projektovým riadením, výhodou sú skúsenosti uchádzača  resp. expertíza v relevantných oblastiach v rámci rozsahu podporovaných aktivít z FST (ako napr. vodíkové technológie, OZE, zručnosti na trhu práce, atď). Ovládanie práce s PC a IT, Internet a súvisiace nástroje a prehliadače, online kolaboratívne pracovné nástroje (napr. Office 365 - OneDrive, SharePoint, MS Teams a pod.) – bežný používateľ. Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov s osobitným dôrazom na: Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“); Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z..
Viac o organizácii
5. 10. 2022

Podobné ponuky