>

Projektový manažér v projekte sanácie environmentálnej záťaže

štátna správa
projektový manažér
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1500 - 1700 €

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
1. Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov, finančné riadenie projektu,
2. administratívna príprava, kontrola a napĺňanie merateľných ukazovateľov, správne evidovanie výsledkov a vypracovanie monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích údajov a informácií,
3. dohliadanie na čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii s dosahovanými ukazovateľmi a spracovávanie podkladov pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom,
4. administratívna príprava, spracovanie, kontrola a predkladanie žiadostí o platbu (priebežné platby, zálohové platby, predfinancovania, zúčtovanie zálohových platieb, vrátenie nezúčtovaných zostatkov záloh) vrátane úplnej podpornej dokumentácie,
5. príprava žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) na refundáciu mzdových výdavkov, koordinácia pri vypĺňaní kontrolného pracovného výkazu (ďalej len „KPV“), kontrola KPV pred predložením ŽoP, príprava podpornej dokumentácie súvisiacej s predložením ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov, príprava tabuliek súhrnných účtovných dokladov pre realizovaný projekt,
6. dohľad nad oprávnenosťou výdavkov na strane prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti a zabezpečenie spracovania podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku,
7. výkon administratívnej a odbornej podpory,
8. zabezpečenie komunikácie s účastníkmi aktivít projektu,
9. zabezpečovanie úloh súvisiacich s realizáciou hlavných aktivít projektu,
10. zabezpečovanie koncepčnej činnosti v oblasti zverených úloh a samostatné zabezpečenie, koordinácia a manažment zverenej úlohy,
11. implementácia projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“), platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi riadiaceho orgánu súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ,
12. administratívna príprava, kontrola a spracovanie podkladov v rámci zmien,
13. výkon finančnej kontroly prideleného projektu,
14. účasť na zasadnutí projektového tímu za pridelený projekt,
15. zabezpečovanie činností súvisiacich s procesom financovania aktivít,
16. priebežné sledovanie pokroku projektu a čiastkových výsledkov projektu,
17. zber, kontrola údajov a príprava podkladov pre monitorovaciu správu,
18. evidencia monitorovacích správ, podkladov a údajov potrebných pre prípravu monitorovacích správ v ITMS 2014+,
19. evidencia podkladov v systéme FABASOFT,
20. príprava, získavanie, spracovanie a evidencia monitorovacích údajov pre ŽoP,
21. poskytovanie informácií o čiastkových aj celkových výsledkoch projektu,
22. spracovanie získaných údajov a podkladov vo forme prehľadov, tabuliek a reportov,
23. výkon fyzickej kontroly realizácie hlavnej aktivity projektu, t.j. kontrola kvality jednotlivých vykonaných činností, poskytnutých služieb,
24. participácia na administratívnej príprave a kontrole podkladov potrebných pre účely riadenia projektu,
25. spolupráca s personálom zodpovedným za riadenie projektu,
26. realizácia činností súvisiacich so zabezpečením pre projekt relevantných nástrojov v oblasti informovania a komunikácie,
27. štúdium literatúry súvisiacej s riadením projektu - príručka pre prijímateľa, príručka k oprávnenosti výdavkov, manuál pre publicitu a informovanie,
28. zabezpečovanie úhrady faktúr zhotoviteľom,
29. spolupráca na predpríprave podkladov, vypracovanie podporných podkladov vo forme tabuliek,
30. výkon prác a spracovanie agendy z ekonomického hľadiska-kontrola výstupov z účtovníctva,
31. výkon prác a spracovanie agendy z ekonomického hľadiska-kontrola správnosti administratívnych úkonov v súvislosti s účtovaním resp. opravou účtovania, nastavenie postupu,
32. výkon prác a spracovanie agendy z ekonomického hľadiska-kontrola účtovania na zdroje financovania, výkon administratívnej a odbornej podpory,
33. výkon prác a spracovanie agendy z ekonomického hľadiska-kontrola účtovania, poskytovanie informácií o čiastkových aj celkových výsledkoch projektu,
34. výkon prác a spracovanie agendy z ekonomického hľadiska-kontrola súladu zaúčtovaných dokladov s čerpaním rozpočtu,
35. výkon prác a spracovanie agendy z ekonomického hľadiska - komunikácia v rámci sekcie rozpočtu a financovania,
36. dohľad na oprávnenosť výdavkov pre personalistiku a mzdovú agendu, poskytovanie administratívnej podpory,
37. zabezpečenie komunikácie s účastníkmi aktivít, administratívna príprava, kontrola a spracovanie podkladov,
38. dohľad na oprávnenosť výdavkov pre personalistiku a mzdovú agendu,
39. výkon prác a spracovanie agendy z ekonomického hľadiska - kontrola rozpočtových presunov prostriedkov zo zálohy, kontrola čerpania rezervačných prostriedkov na projekt a zostatku zálohy.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Vodičský preukaz : B

Počet rokov praxe: 2

Požadované vzdelanie a prax:
- ukončené VŠ II. stupňa a skúsenosti s riadením aspoň jedného obdobného/porovnateľného projektu financovaného z finančných prostriedkov Európskej únie v dĺžke trvania 24 mesiacov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- organizačné schopnosti, koordinačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,
- systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou,
- počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky
- aktívny vodič/-ka výhodou.

Prečo si vybrať nás

Cieľom projektu je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).

Dodatočné informácie

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok s 3-mesačnou skúšobnou dobou s možnosťou predĺženia do 31.12.2023. Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku požadované podklady: 1. podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ), 2. motivačný list. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,b) energetiku vrá..
Viac o organizácii
1. 3. 2022

Podobné ponuky