>

Hlavný radca - právnik - organizačno-právny odbor (VK/2022/2781)

Kancelária verejného ochrancu práv - ochrana základných práv a slobôd
spoľahlivosť
Miesto
Bratislava - Staré Mesto
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
S účinnosťou od 1. júla 2022 výška základnej zložky mzdy predstavuje platovú tarifu 1349,50 eur v 8. platovej triede podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov + zvýšenie za služobnú prax.
1349.5 €

Náplň práce

Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností KVOP.

Koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov.        

-        odborná právna koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností Kancelárie, najmä:

. vyjadrovanie sa k jednotlivých druhom zmlúv, prípadne ich priame spracovanie, vedenie evidencie zmluvných vzťahov Kancelárie, ako aj zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv, kontrola plnenia zmluvných vzťahov, spolupráca pri verejných obstarávaniach a pri príprave súťažných podkladov,

.  zastupovanie Kancelárie pred štátnymi a inými orgánmi, organizáciami na súdoch podľa pokynov vedúceho zamestnanca, spracovanie návrhov podaní a žiadostí,

.  zabezpečovanie správnej agendy v pôsobnosti Kancelárie,

.  vypracúvanie a  predkladanie podkladov, právnych analýz a stanovísk na rokovania vedenia Kancelárie,

-        odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností Kancelárie v oblasti ochrany osobných údajov, kontrola a koordinácia aktivít v danej oblasti,

-        koordinácia organizačných útvarov pri tvorbe interných predpisov, samostatné vypracúvanie interných predpisov oblasti zverenej pôsobnosti, vedenie evidencie interných predpisov, pripomienkovanie interných predpisov iných organizačných útvarov,

-        spracovávanie právnych analýz a podkladov pre iné organizačné útvary, poskytovanie právnej podpory v rozsahu zverenej pôsobnosti, koncepčná činnosť  a vypracúvanie vzorových materiálov organizačno-právneho charakteru.

 

Koho hľadáme

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

ovládanie štátneho jazyka

bezúhonnosť

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor právo

Prečo si vybrať nás

Kancelária verejného ochrancu práv - ochrana základných práv a slobôd

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb..
Viac o organizácii
30. 6. 2022

Podobné ponuky