>

Odborný/á manažér/ka KC Roškovce

tvorenie komunit
Miesto:
office (Roškovce)
Pracovný čas:
pevný
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
trvalý pracovný pomer
Odmena:
od 1200 € / mes
Aktualizované: 20. 12. 2023

Náplň práce

Odborný manažér KC vykonáva činnosti:

·      v spolupráci s Poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a  užívateľov sociálnych služieb;

·      zodpovedá za odborné poskytovania sociálnych služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie Štandardov kvality KC;

·      odborne koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;

·      zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC;

·      monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb užívateľov;

·      pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;

·      získava základné údaje od užívateľa pre posúdenie jeho sociálnej situácie;

·      poskytuje sociálne poradenstvo užívateľom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;

·      konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;

·      spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie užívateľa, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie);

·      priebežne mapuje relevantných aktérov siete krízovej intervencie na komunitnej úrovni (najmä SSKI, iných poskytovateľov sociálnych služieb, škôl a školských zariadení, polície, ÚPSVaR, zdravotných služieb, potenciálnych zamestnávateľov atď.) v súlade s potrebami KC analyzuje silné a slabé miesta siete krízovej intervencie v danej lokalite (ako vyzerá sieť aktérov pomoci v oblasti SSKI, čo v danej oblasti funguje resp. nefunguje, či pokrýva existujúca sieť všetky potreby cieľovej skupiny SSKI, či existujú v tejto sieti nejaké partnerstvá atď.), v spolupráci s komunitným pracovníkom vytvára na základe zistení lokálnu stratégiu sieťovania (akým témam sa venovať, akým spôsobom, kedy a prečo), oslovuje aktérov siete, realizuje stretnutia na potrebné témy (vystupovať v roli iniciátora a/alebo organizátora a/alebo facilitátora a /alebo poskytovateľa informácií atď.), podporuje vytvorenie  partnerstva na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácii fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácii a projekty alebo programy komunitnej práce v zmysle § 4 zákona o sociálnych službách, podporuje rozvoj inovatívnych a preventívnych aktivít/odborných činností a sociálnych služieb pre cieľové skupiny SSKI prostredníctvom aktívnej účasti na stretnutiach ku komunitnému plánovaniu, na rokovaniach so samosprávou v predmetnej oblasti atď.;

·      je zodpovedný za propagáciu odborných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;

·      zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie užívateľov;

·      je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;

·      pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC;

·      zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Koho hľadáme

  • osobnostné predpoklady:  empatia; flexibilita, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,

  • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),

  • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,

  • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),

  • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),

  • administratívne zručnosti,

  • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

  • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný manažér KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky  sa preukazuje  výpisom z registra trestov[1] (nie starším ako tri mesiace).


[1] Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

Prečo si vybrať nás

naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo

"Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie."

Dodatočné informácie

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8.1.2024. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Požiadavky na materiálno-technické vybavenie (notebook alebo PC, internetové pripojenie, softwarový nástroj a pod.) pre uchádzačov, v prípade video pohovoru, z ktorého bude vytváraný audiozáznam: __________________________________________________________________________________ Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza): • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor), • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, • informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné), • súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

  • profesionála

O organizácii

Človek v ohrození, n.o.

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia. V roku 1999 ju založila skupina novinárov, ktorými ľudsky pohli drvivé dôsledky konfliktu na civilistov vo vtedajšom vojnou zmietanom Kosove. Ich..
Viac o organizácii

Podobné ponuky