>

Analytička/Analytik

Príď na IPP analyzovať dáta a dávať ich do súvislostí a spolupodieľať sa na nastavovaní politík v slovenskom pôdohospodárskom sektore.
analytik
analytička
inštitút
analytická jednotka
verejná politika
poľnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
krajinná ekonómia
politika
policy making
data analysis
data science
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Mzda sa po prvom mesiaci a následne pravidelne prehodnocuje podľa výkonu, skúsenosti a vedomostí. Výsledná mzda je vždy vyššia ako minimálna.
od 1340 €

Náplň práce

Náplň práce:

 • zber a analýza údajov v pôdohospodárstve, lesnom hospodárstve, potravinárstve a rozvoji vidieka

 • kvantitatívna analýza vplyvu politík a regulácií

 • príprava diskusných štúdií a komentárov, prezentácií a iných analytických výstupov pre ministerstvo a odbornú a laickú verejnosť

 • spolupráca a komunikácia s partnermi (analytické jednotky, organizácie ministerstva, ostatné ministerstvá, medzinárodné inštitúcie a iné)

 • analytické činnosti súvisiace s výkonom revízie verejných výdavkov, prípravou investičných akcií a riadením rozpočtu

Aktuálne riešené témy:

 • dáta v rezorte (vytvorenie internej databázy, zadefinovanie merateľných ukazovateľov a ich priebežné sledovanie, návrh potrieb zberu údajov do budúcnosti)

 • investície v rezorte (priorizácia, hodnotenie, CBA)

 • analýza pozemkových úprav a ich vplyvu na trh s pôdou a poľnohospodárstvo

 • spoločná poľnohospodárska politika (vplyv navrhovaných opatrení, merateľné ukazovatele)

 • prírode blízke hospodárenie v lesoch (ekonomická analýza)

 • ekosystémové účtovníctvo

Termín pre prihlásenie je najneskôr 3.5.2021.

Koho hľadáme

Očakávané odborné znalosti:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na ekonómiu, kvantitatívne metódy alebo príbuzné odbory (vítané zameranie na oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva alebo lesníctva)

 • analytické myslenie a chuť pracovať s dátami

 • schopnosť zrozumiteľne a jasne zachytiť hlavnú myšlienku

 • ovládanie MS Word a MS Excel (práca s dátami a štatistika)

 • výhodou je znalosť práce s databázami, GIS a analýzy dát v R, Python, STATA, Eviews alebo Matlab

 • anglický jazyk na úrovni B2 - stredne pokročilý

Očakávané schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie (schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť najvhodnejšie riešenie)

 • komunikačné zručnosti (zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore)

 • rozhodovacia schopnosť (samostatná aj tímová práca)

Prečo si vybrať nás

Benefity:

 • zaujímavá práca s vplyvom na celú krajinu

 • priestor pre vzdelávanie a profesijný rast

 • zahraničné študijné pobyty a stáže

 • priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty

 • 5 dní dovolenky navyše

 • príjem porovnateľný so súkromným sektorom

Znalosť jazyka

 • - angličtina - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Výberové konanie je viackolové a spravidla trvá 2-3 dni s prestávkou medzi 1. a 2-3. dňom: 1. overenie schopnosti analytického, koncepčného a strategického myslenia uchádzačov v Centre vzdelávania a hodnotenia na Úrade vlády SR (numerický, abstraktný a verbálny test); 2. písomný test na overenie odborných znalostí; 3. písomný test na overenie úrovne ovládania práce s informačnými technológiami (práca s dátami); 4. písomný test na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka; 5. prípadová štúdia (písomná aj ústna časť) na overenie odborných znalostí a schopností; 6. osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností.

Detaily

 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Inštitút pôdohospodárskej politiky je analytický útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho poslaním je hľadať riešenia pre zlepšenie výsledkov sektora pôdohospodárstva prostr..
Viac o organizácii
26. 4. 2021

Podobné ponuky