Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Pribinova 2, 81272, Bratislava
Verejný sektor
IČO: 00151866
občianska spoločnosť
participácia
partnerstvo
mimovládne organizácie
neziskové organizácie
otvorené vládnutie
transparentnosť
zúčtovateľnosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splnomocnenca. Na čele Úradu je splnomocnenec, ktorý riadi, usmerňuje a kontroluje jeho činnosť.

Kancelária Úradu okrem bežných podporných činností najmä:

 • sleduje a vyhodnocuje možnosti občianskej participácie na rozličných úrovniach štátnej správy,

 • navrhuje a zabezpečuje realizáciu systémových a štrukturálnych zmien, ktoré napomáhajú zlepšeniu občianskej participácie,

 • koordinuje zefektívňovanie podmienok pre rozvoj partnerskej komunikácie, verejnej diskusie a zvažovania riešení v Slovenskej republike,

 • monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje v spolupráci s MNO problémy súvisiace s optimálnym nastavením prostredia a podmienok pre rozvoj a zdravé fungovanie občianskej spoločnosti,

 • pripravuje návrhy, ktoré podporujú tvorbu a posilnenie infraštruktúry MNO vo všeobecnosti, ale aj prostredníctvom jednotlivých rezortných ministerstiev,

 • zabezpečuje spoluprácu s inými štátnymi inštitúciami, činnosť ktorých je relevantná oblasť rozvoja občianskej spoločnosti, hlavne však s Úradom vlády, Ministerstvom vnútra, Ministerstvom financií, Ministerstvom zahraničných vecí, a podľa charakteru riešenej problematiky i ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,

 • eviduje, zabezpečuje realizáciu a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády uložených podľa vecnej pôsobnosti, uznesení Národnej rady Slovenskej republiky a príslušných právnych predpisov,

 • pripravuje návrhy pri programovaní ďalšieho obdobia pre implementáciu operačných programov tak, aby sa MNO stali jednými zo základných prijímateľov tejto pomoci, ako aj monitorovacím a kontrolným orgánom,

 • aktívne vyhľadáva modely spolupráce medzi štátom a MNO v zahraničí a prípadne navrhuje realizáciu týchto možností na Slovensku,

 • zabezpečuje spoluprácu s partnerskými inštitúciami v zahraničí,

 • vedie agendu zahraničných vzťahov a napomáha ich rozvoju.