Štátny pedagogický ústav

Štátny pedagogický ústav

Pluhová 8, 83000, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Verejný sektor
IČO: 30807506
vzdelávanie
plan obnovy
školstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení a úloh uložených zriaďovateľom. Štátny pedagogický ústav je riešiteľom viacerých národných projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, s využitím Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov, z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poverilo Štátny pedagogický ústav tvorbou nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a prípravou ďalších zmien vo vzdelávaní, ktoré sú ukotvené v Pláne obnovy a odolnosti.