>
Rada mládeže Prešovského kraja

Rada mládeže Prešovského kraja

Vajanského 17, 08001, Prešov
Nezisková organizácia
IČO: 37877836
vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže
softskills
tvorba verejných politík participatívnym spôsobom
stredoškoláci
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

RMPK je občianske združenie, ktoré v Prešovskom kraji združuje mimovládne organizácie, mládežnícke parlamenty a neformálne mládežnícke skupiny. Sme tu preto, aby sme vytvárali jednotný “hlas” mládežníckych organizácií v Prešovskom kraji a podporovali mladých v ich rozvoji.

Našou víziou je aktívna mládež, ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji. Mládež, ktorá využíva ponúkané príležitosti, reálne sa zapája do života na úrovni školy, komunity a kraja, iniciuje pozitívne zmeny, participuje na zmenách k zlepšeniu života mladého človeka v kraji.

Okrem networkingu ml. organizácií, realizujeme neformálne vzdelávania mladých najmä v oblasti získavania zručností potrebných pre ich lepšie uplatnenie v budúcnosti (školenia zamerané na rozvoj mäkkých zručností, napr. kritické myslenie, advokácia, prezentačné, komunikačné zručnosti, práca v tíme, time management, plánovanie a pod.).

Podporujeme participáciu mládeže na živote škôl, obcí, miest a regiónu, prispievame k tvorbe a realizácii regionálnej a miestnej mládežníckej politiky. Svojimi aktivitami zastrešujeme miestnu a lokálnu úroveň (žiacka a miestna samospráva) a regionálnu úroveň (Stredoškolský parlament PSK a členské organizácie RMPK).

Výsledkom našej činnosti je vznik mnohých mládežníckych parlamentov v okresných mestách PSK, sme autorom Stratégie PSK pre mládež na roky 2015-2020. Od roku 2006 až po súčasnosť systematicky pracujeme so stredoškolskými parlamentami.


Podobné ponuky