Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti (MŠVVaŠ SR)

Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti (MŠVVaŠ SR)

Stromová 2665/1, 81330, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Verejný sektor
IČO: 00164381
Plán obnovy a odolnosti
Školstvo
Investície
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V oblasti regionálneho školstva boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v dvoch komponentoch:

1.  Komponent 6:  Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.
Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.
Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov.
Reforma 5: Podpora desegregácie škôl.  
Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl. 
Investícia 1: Debarierizácia školských budov.

2.  Komponent 7:  Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma.
Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby.
Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách.
Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry.

Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti vykonáva implementáciu investícií v oblasti dobudovania školskej infraštruktúry so zameraním sa na výstavbu a rekonštrukciu materských a základných škôl, debarierizáciu budov väčších stredných škôl a budovanie školských knižníc ako centier učenia sa.