>
Mládež ulice

Mládež ulice

Pekná cesta 2510/4A, 831 52, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 360 697 44
Bratislava
voľný čas
mladí šudia
deti
zodpovedná
zmysluplnosť
zábava
tímová spolupráca
ľudské vzťahy
voľnočasové aktivity
spoločenské hry
vzťahy a komunikácia
práca s mládežou
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Trošku z histórie, ktorá nás formovala...

Pred vyše 20 rokmi sme začínali ako skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, navštevujúcich sociálnu ubytovňu Modrý dom v Petržalke (v časti Bratislavy). Postupne sme sa transformovali na tím pracovníkov rôznych pomáhajúcich profesií - sociálnej práce, psychológie či pedagogiky. Prešli sme dlhým vývojom, počas ktorého sme pôsobili vo viacerých lokalitách a oblastiach Slovenska. Zameriavali sme sa na terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu v rodinách zo znevýhodneného, ale i bežného sociálneho prostredia a komunitnú prácu.

V súčasnosti sa zameriavame najmä na terénnu sociálnu a psychologickú prácu s deťmi a mládežou a prácu v rodinách. Sústredíme sa na rozvoj zručností a potenciálu mladých ľudí, sprevádzame ich pri riešení náročných životných období. Rodinám (a rodičom) poskytujeme poradenstvo v tom, čo my dospelí občas nazývame “výchovnými problémami”  – hľadáme cesty, ako sa vrátiť zo slepých ulíc. Ponúkame špecifické preventívne programy školám a ďalším inštitúciám.

Realizujeme zahraničné projekty a spolupráce.

Myslíme aj na zlepšovanie systému cez účasť v rôznych pracovných skupinách a tvorbu metodík.

Našim poslaním je zlepšovanie kvality života detí a mladých ľudí (prostredníctvom práce s ich rodinami a komunitami) z bežného a sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby sme pomáhali budovať základy pre plnohodnotný život v dospelosti. A to dosahuje práce prostredníctvo práce s rodinou, komunitou, spoluprácou so školami a inštitúciami.

Základom nášho prístupu je participácia...

Našou filozofiou je predpoklad, že účasť deti a mladých ľudí v rôznych voľnočasových aktivitách zlepšuje ich kvalitu života a sebadôveru jedinca a tieto skúsenosti ich môžu inšpirovať k ďalšiemu štúdiu, podporiť zručnosti pre zamestnanie a podporiť osobný rozvoj. Dôraz je kladený na prevenciu a podporu participácie, rovnako detí ako aj dospelých, na rozhodovaniach o „živote“ komunity.

Aktivity OZ Mládež ulice:

  1. nízkoprahové centrum pre deti a mládež Klub na Peknej (+ terénna práca)

  2. sociálne a psychologické rodinné poradenstvo (+ terénna práca)

  3. spolupráca so školami - preventívne aktivity pre žiakov, žiačky i pedagogický a odborný zbor

  4. rozvoj programu pre mladých ľudí ohrozených radikalizáciou a extrémizmom

  5. spolupráca s komunitným centrom Stará jedáleň na komunitných akciách


Podobné ponuky