>
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Analytický útvar

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Analytický útvar

Kutuzovova 258/8, 83247, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Verejný sektor
IČO: 30845572
analýzy
štatistiky
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Úlohou Analytického útvaru Ministerstva obrany SR (AÚ) je spracovanie analýz s cieľom zabezpečiť podklady pre tvorbu kvalifikovaných a dátovo podložených rozhodnutí v oblasti obrannej a bezpečnostnej politiky SR. Súčasťou práce na AÚ je prinášanie best practice zo zahraničia na základe účasti našich analytikov na medzinárodných konferenciách v zahraničí, členstva v pracovných skupinách Európskej komisie, ako aj vzdelávania v špičkových inštitúciách po celej Európe.


Náplň práce tvorí okrem iného:

  • spolupráca pri príprave strategických materiálov v oblasti obrany

  • tvorba návrhov úsporných výdavkových opatrení (napr. identifikácia, vyhodnocovanie, verifikácia, precizovanie neefektívnych oblastí, neúčelných služieb, možností riešenia, tvorba a formulovanie najlepších opatrení na úsporu a/alebo zvýšenie hodnoty za peniaze v danej oblasti, tvorba a nastavenie merateľných ukazovateľov opatrení)

  • koordinácia a monitoring implementácie odporúčaní Revízie výdavkov na obranu zameranej na zefektívnenie využívania finančných zdrojov MO SR

  • tvorba usmernení v oblasti spôsobu hodnotenia veľkých investičných projektov vyzbrojovania

  • formulácia odporúčaní v oblasti členstva SR v obranných iniciatívach Európskej únie (Pesco, EDF a pod.); využívania EDTs v kontexte NATO (hybridné formy vedenia boja, využívanie satelitných technológií, big data) a i.

  • vedenie rokovaní s partnermi naprieč ústrednými orgánmi štátnej správy

  • spolupráca s externými partnermi, mimovládnym sektorom, Európskou komisiou

  • ďalšie analytické činnosti súvisiace s výkonom revízie verejných výdavkov, prípadne implementáciou a monitorovaním opatrení.