>

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a, 82715, Bratislava - mestská časť Ružinov
Verejný sektor
IČO: 00686832
inovácie
plan obnovy
energetika
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,

b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,

c) teplárenstvo a plynárenstvo,

d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,

e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,

f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,

g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,

h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,

i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,

j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,

k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,

l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,

m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,

n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).


Podobné ponuky