Inštitút vzdelávacej politiky (IVP)

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP)

Inštitút
analýza
analytik
vzdelávanie
školstvo
veda
výskum
šport
investície
inklúzia
prognóza
verejné financie
rozpočet
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva analyticko-strategické a implementačné úlohy. Poslaním IVP je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky. Sme presvedčení, že najlepšie systémové zmeny sa začínajú analýzou založenou na hodnoverných dátach, ako aj na domácich a zahraničných skúsenostiach.

Participujeme na riešení rôznych požiadaviek podľa aktuálnych potrieb rezortu, ako aj na vytváraní dlhodobých plánov a stratégií. Našou primárnou úlohou je výber a spracovanie relevantných dostupných dát z národných a medzinárodných zdrojov a prenos najlepších skúseností zo zahraničia do podkladových materiálov a odporúčaní. Spolupracujeme pri tom s organizáciami zriadenými MŠVVŠ SR, ale aj s inými ministerstvami, a využívame tiež zahraničné kontakty.