>
InMusic

InMusic

Lehockého 3038/2, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 37926373
hudba
súčasná hudba
umenie a kultúra
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Občianske združenie InMusic sme založili v roku 2009 s víziou robiť umelecké a edukačné projekty aj mimo veľkých miest na Slovensku. Zároveň máme radi hudbu rôznych historických období, preto sa projekty týkali hudby od Bacha až po súčasných slovenských skladateľov.   Nie je úplne jednoduché vystihnúť spoločné idey, ktoré sú vlastné všetkým projektom, ktoré sme doteraz realizovali. Ale pri pozornejšom pohľade pod povrch, tvorený naším nadšením pre vážnu hudbu, a pod väzby niektorých personálnych prepojení, sa takéto idey vynárajú. Postupne sa vyvíjali, nadväzovali na seba, a pri pohľade na celok je jasné, že časom sa prepájajú a prekrývajú. V pilotných projektoch, ako boli série koncertov Stretnutia s hudbou / Stretnutia s hudbou Pentapolitana alebo Schubertiády, sme interpretovali klasicko-romantický repertoár, ale s dôrazom na to, aby bol návštevník podujatia oboznámený s historickým kontextom vzniku skladieb a s poznatkami o ich autoroch. Slovný komentár k hudbe tak umožnil bližšie prepojenie publika a účinkujúcich.   Pri niekoľkoročnom projekte festivalu Hammerklavier mali poslucháči, popri získaní poznatkov o starej hudbe a zážitku z jej interpretácie, možnosť vidieť hudobnú históriu aj v priamej fyzickej podobe. Festival priniesol do Bratislavy kópie rozmanitých dobových klávesových nástrojov. Pri nástrojoch so značkou Stein, Walter, Graf alebo Pleyel, sme mali, spoločne s návštevníkmi koncertov, možnosť posunúť sa v čase do minulosti a objaviť pre súčasnosť novú podobu starej hudby.   Idea ďalšieho projektu nenadviazala na predchádzajúce. Pri projekte ArtTokaj sa kontext našich aktivít presunul z dôrazu na čas (históriu hudby) k priestoru. Projekt vznikol vďaka unikátnosti miesta, kde sa hudobný zážitok mohol odohrávať. Dedinka Veľký Kamenec bola jedinečná vďaka pozícii na rurálnej periférii blízko hranice dvoch štátov. Nebolo ťažké podľahnúť lákaniu izolovať myslenie hudobníkov od bežných mestských kultúrnych a civilizačných vplyvov. Genius loci tokajského regiónu sa výrazne podpísal na inšpiratívnom výsledku interpretačných kurzov, seminárov a na špecifickosti prednášok zameraných hlavne na hudobnú pedagogiku.   Projekt John Cage a hu(d)by pozostával z jediného koncertu, ale s originálnou ideou, ktorá prepojila scénickú akciu, výtvarnú inštaláciu a hovorené slovo s hudbou Johna Cagea. Prepojnie rôznych druhov umenia v nečakaných súvislostiach, ktoré v tomto prípade hľadali súvis medzi prírodou a hudbou, zanechalo významnú stopu v ďalších projektoch, ktoré nasledovali.   Ensemble Ricercata, Cluster Ensemble, Hudba dneška v SNG, Mobilné kultúrne centrum – všetky tieto projekty v sebe nesú idey a dôrazy, ktoré sú spomenuté vyššie. V niektorých projektoch sa dostávajú do popredia edukačné princípy, netypický vzťah publika a interpretov, v iných projektoch prepájanie umeleckých druhov alebo spojenie lokálneho kultúrneho regiónu s globálnym kontextom súčasnej hudby.   V rozličných projektoch sa prelínala aktivita veľmi rôznych ľudí, farebná mozaika mien umelcov a pedagógov, ktorí projekty inšpirovali, alebo sa do nich zapojili. Od úvodu – Milica Kailingová, Andrej Šuba, Paul McNulty, Enikö Ginzery, Lajos Lences, Zsuzsa Pasztor, Fero Király…, a potom mnoho ďalších spoluautorov a interpretov, ktorých mená už nájdete uvedené na projektových podstránkach.   Jeden princíp je však charakteristický pre všetku našu činnosť. Ide nám v prvom rade o živý a intenzívny zážitok hudby. Snažíme sa o spoločné vytváranie a prežívanie zvuku v konkrétnom (fyzikálnom) čase a v konkrétnom priestore, s napätým očakávaním zmysluplných posunov zvukových štruktúr hudobného významu v abstraktnom čase a priestore vedomia. A to ako na strane publika, tak aj interpretov.


Podobné ponuky