>
Amos Academy

Amos Academy

Jarková 14, 080 01, Prešov
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
tutoring
vzdelávanie
podpora
akadémia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Milí priatelia,

vzdelania nie je nikdy dosť, obzvlášť na základnej a strednej škole, kedy naberáme potrebné tempo, aby sme mohli v budúcnosti skočiť čo najviac do diaľky.

Preto sme sa rozhodli pripraviť pre našu mládež rozbehovú dráhu, ktorá im pomôže k poriadnemu skoku v ich životoch.

Predstavujeme vám projekt, ktorým chceme vzdelávanie mladých ľudí urobiť kvalitnejším, efektívnejším, individuálnym, no predovšetkým prínosným pre ich budúcnosť.

Amos Academy online tútoring centrum je iniciatíva, ktorá ma za cieľ podporiť a zlepšiť školskú úspešnosť žiakov základných škôl a študentov stredných škôl prostredníctvom online doučovania. Amos Academy online tútoringové centrum vzniklo v rámci projektu Šanca mať budúcnosť ako dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci základných a študenti stredných škôl na území Slovenskej republiky (mimo Bratislavského kraja). Tento program nadväzuje na dlhoročnú prax a skúsenosti REF SLOVENSKO v oblasti inovatívnych aktivít zameraných na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov a študentov.

BEZPLATNÉ DOUČOVANIE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV A ŠTUDENTOV BEZ ROZDIELU

ONE - TO - ONE DOUČOVANIE A PRÍPRAVA NA MATURITU

PORADENSTVO OHĽADNE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA VYSOKÚ ŠKOLU

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP ZO STRANY TÚTORA

PODPORA ŠTUDENTOV A PRIATEĽSKÝ VZŤAH ZALOŽENÝ NA VZÁJOMNEJ ÚCTE A REŠPEKTE

NEFORMÁLNY TÚTORING A PODPORA

POSKYTUJEME BEZPLATNÉ DOUČOVANIE V PREDMETOCH: ANGLICKÝ JAZYK, ŠPANIELSKY JAZYK, FRANCÚZSKY JAZYK, SLOVENSKÝ JAZYK (aj pre maďarsky hovoriacich), NEMECKÝ JAZYK, MATEMATIKA, FYZIKA, CHÉMIA, BIOLÓGIA.


Podobné ponuky