Vedúci oddelenia IT

it
leadership
vedenie ľudí
štátna správa
Miesto
Trnava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
• plat zamestnanca tvorí tarifný plat určený podľa zaradenia do príslušného platového stupňa v 7. platovej triede + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
od 1500 €

Náplň práce

Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :

·      budovanie IT infraštruktúry TTSK a  Úradu TTSK

·      participáciu na procese elektronizácie služieb a backofficu Úradu TTSK

·      obstaravanie tovarov a služieb súvisiacich s agendou

·      tvorbu stratégie v oblasti IT (TTSK, Úrad TTSK)

·      vypracovávanie návrhov technického rozvoja informačného portálu CPS a TTSK

·      vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi

·      vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia

·      plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení, prípadne jednotlivých organizačných

     útvarov Úradu TTSK

Koho hľadáme

·        Odborná prax min. 3 roky

·        Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.

·        Presnosť, dôslednosť, analytický typ osobnosti

·        Skúsenosti s elektronizáciou verejnej správy-OPIS, DECOM

·        Skúsenosti v oblasti registratúry – Fabasoft

·        Skúsenosti v oblasti VO

·        Skúsenosti v oblasti budovania a správy IT infraštruktúry

·        Skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti

·        Prax vo vedúcej pozícii min. 2 roky

·        bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·        profesijný štruktúrovaný životopis

·        motivačný list

·        kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)

·        čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

·        čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

 

Termín podania: do 30.6.2021. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

 

Adresa podania:      Centrum podporných služieb

                                  Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

 

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle 

www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov

Prečo si vybrať nás

Centrum podporných služieb je príspevková organizácia zriadená trnavským samosprávnym krajom na zabezpečenie podpornej činnosti v oblasti investícií, správy majetku, prevádzky a IT infraštruktúry v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Centrum podporných služieb je príspevková organizácia zriadená trnavským samosprávnym krajom na zabezpečenie podpornej činnosti v oblasti investícií, správy majetku, prevádzky a IT infraštruktúry v rá..
Viac o organizácii