Výskumný a vývojový zamestnanec/zamestnankyňa pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb - 50% úväzok

Ponúkame možnosť stať sa súčasťou tímu, ktorý tvorí nový štátny vzdelávací program pre 21. storočie!
vzdelávanie
školstvo
Plán obnovy a odolnosti
výskum
Miesto
Bratislava, prípadne práca z domu v kombinácii s prácou v sídle spoločnosti alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 848 €

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• samostatné riešenie a koordinácia úloh vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb;

• tvorba, inovácia a overovanie pedagogických dokumentov v danej oblasti;

• tvorba, inovácia a overovanie nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie a sprievodných materiálov v danej oblasti;

• koordinácia práce odbornej komisie a pracovných skupín s celoštátnou pôsobnosťou v danej oblasti;

• podieľanie sa na príprave schvaľovacích a odporúčacích protokolov, odborných stanovísk a posudkov na didaktické prostriedky v danej oblasti;

• konzultačná, poradenská a posudzovateľská činnosť pri tvorbe a schvaľovaní didaktických prostriedkov v danej oblasti;

• posudzovanie koncepcií a obsahu vzdelávania v školách v SR;

• podieľanie sa na tvorbe nových koncepcií výchovy a vzdelávania, najmä v uvedenej oblasti;

• podieľanie sa na tvorbe informačných a vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve;

• realizácia výskumov a spracovávanie správ z výskumov zaoberajúcich sa problematikou výchovy a vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb;

• prednášková, publikačná, poradenská a metodická činnosť v oblasti koncepcií, cieľov,

• obsahu a metód vzdelávania smerovaná k pedagogickej, rodičovskej i širšej verejnosti;

• publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch;

• spolupráca pri nastavovaní komunikačnej stratégie plánovaných zmien;

• konzultačná, oponentská, publikačná a expertízna činnosť.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• pedagogická prax minimálne 5 rokov v regionálnom školstve a/alebo v oblasti vzdelávania

• dobrá znalosť školskej problematiky a legislatívy, sledovanie súčasných trendov v oblasti školstva

• schopnosť pracovať v tíme a schopnosť viesť tím

• zodpovednosť, spoľahlivosť

• motivácia k neustálemu rozvoju

• komunikatívnosť

• precíznosť

• flexibilita

• odolnosť voči stresu

• koncepčné myslenie, analytické myslenie

• schopnosť formulovať odborný text

Prečo si vybrať nás

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení, ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pracovná pozícia je naviazaná na plnenie cieľov, míľnikov a aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma), za ktorých realizáciu zodpovedá Štátny pedagogický ústav.

Benefity, ktoré ponúkame:

·        príjemné pracovné prostredie; ·

·        pružný pracovný čas; ·

·        sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu; ·

·        možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní v základných školách.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

  • - Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook - pokročilý

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a ško..
Viac o organizácii