Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre matematiku

Ponúkame možnosť stať sa súčasťou tímu, ktorý tvorí nový štátny vzdelávací program pre 21. storočie!
vzdelávanie
výskum
matematika
Miesto
Bratislava, prípadne práca z domu v kombinácii s prácou v sídle spoločnosti alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Tarifný plat vo výške 1 127,00 eur/mesiac. Po zapracovaní možnosť priznania osobného ohodnotenia až do výšky 573,00 eur/mesačne.
od 1700 €

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti • samostatné riešenie a koordinácia úloh v oblasti výchovy a vzdelávania v matematike;

• tvorba, inovácia a overovanie pedagogických dokumentov v danej oblasti;

• tvorba, inovácia a overovanie nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a sprievodných materiálov v danej oblasti;

• koordinácia práce odbornej komisie a pracovných skupín s celoštátnou pôsobnosťou v danej oblasti;

• podieľanie sa na príprave schvaľovacích a odporúčacích protokolov, odborných stanovísk a posudkov na didaktické prostriedky v danej oblasti;

• konzultačná, poradenská a posudzovateľská činnosť pri tvorbe a schvaľovaní didaktických prostriedkov v danej oblasti;

• posudzovanie koncepcií a obsahu vzdelávania v školách v SR;

• podieľanie sa na tvorbe nových koncepcií výchovy a vzdelávania, najmä v uvedenej oblasti;

• podieľanie sa na tvorbe informačných a vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve;

• realizácia výskumov a spracovávanie správ z výskumov zaoberajúcich sa problematikou výchovy a vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami;

• prednášková, publikačná, poradenská a metodická činnosť v oblasti koncepcií, cieľov, obsahu a metód vzdelávania smerovaná k pedagogickej, rodičovskej i širšej verejnosti;

• publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch;

• spolupráca pri nastavovaní komunikačnej stratégie plánovaných zmien;

• konzultačná, oponentská, publikačná a expertízna činnosť.

Koho hľadáme

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Prečo si vybrať nás

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení, ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Benefity, ktoré ponúkame:

·         príjemné pracovné prostredie; ·

·         pružný pracovný čas; ·

·         sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu; ·

·         možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní v základných školách.

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a ško..
Viac o organizácii