Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre etickú a občiansku výchovu

Pracovná pozícia je naviazaná na plnenie cieľov, míľnikov a aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma), za ktorých realizáciu zodpovedá Štátny pedagogický ústav.
vzdelávanie
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tarifný plat vo výške 1 127,00 eur/mesiac. Mzda je závislá od praxe uchádzača, možnosť priznania osobného ohodnotenia max do výšky 573,00 eur/mesačne.
1700 €

Náplň práce

·         samostatné riešenie a koordinácia úloh vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť so zameraním na etickú a občiansku výchovu;

·      tvorba, inovácia a overovanie pedagogických dokumentov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť so zameraním na etickú a občiansku výchovu;

·      tvorba, inovácia a overovanie nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a sprievodných materiálov v danej oblasti;

·      koordinácia práce odbornej komisie a pracovných skupín s celoštátnou pôsobnosťou
v danej oblasti;

·      podieľanie sa na príprave schvaľovacích a odporúčacích protokolov, odborných stanovísk a posudkov na didaktické prostriedky pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť a špecificky pre predmety etická a občianska výchova;

·      konzultačná, poradenská a posudzovateľská činnosť pri tvorbe a schvaľovaní didaktických prostriedkov pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť a špecificky pre predmety etická a občianska výchova;

·      posudzovanie koncepcií a obsahu vzdelávania v školách v SR;

·      podieľanie sa na tvorbe nových koncepcií výchovy a vzdelávania, najmä v uvedenej oblasti;

·      podieľanie sa na tvorbe informačných a vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve;

·      realizácia výskumov a spracovávanie správ z výskumov zaoberajúcich sa problematikou výchovy a vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť so zameraním na etickú a občiansku výchovu;

·      prednášková, publikačná, poradenská a metodická činnosť v oblasti koncepcií, cieľov, obsahu a metód vzdelávania smerovaná k pedagogickej, rodičovskej i širšej verejnosti;

·      publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch;

·      spolupráca pri nastavovaní komunikačnej stratégie plánovaných zmien;

·      konzultačná, oponentská, publikačná a expertízna činnosť.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

 

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Ovládanie anglického jazyka na úrovni B2 alebo vyššej úrovni výhodou

 

Počet rokov praxe

5

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

·      odborná prax minimálne 5 rokov v regionálnom školstve a/alebo v oblasti vzdelávania;

·      dobrá znalosť školskej problematiky a legislatívy;

·      schopnosť pracovať v tíme a schopnosť viesť tím;

·      zodpovednosť, spoľahlivosť;

·      motivácia k neustálemu rozvoju;

·      komunikatívnosť;

·      precíznosť;

·      flexibilita;

·      odolnosť voči stresu;

·      koncepčné myslenie, analytické myslenie;

·      schopnosť formulovať odborný text.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní 

príjemné pracovné prostredie
pružný pracovný čas
sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu.

Dodatočné informácie

V prípade záujmu o pracovnú ponuku posielajte životopis v slovenskom jazyku a motivačný list spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov do 30. 06. 2022. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 11. 07. 2022

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a ško..
Viac o organizácii