>

Miesto
Bratislava
Nástup
1. marec 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1200 eur (brutto) – v závislosti od skúsenosti kandidáta/ky v zmysle zákona o 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
od 1200 €

Náplň práce

 • Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR

 • Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR

 • Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správ a finančných reportov projektov a finančných príspevkov

 • Tvorba súhrnných štatistík oficiálnej rozvojovej pomoci SR

 • Analýza a spracovanie informácií súvisiacich s témami oficiálnej  rozvojovej spolupráce SR   

 • Kompletné spracovanie databázy čerpania dotácií a reportovania projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR

 • Overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce

 • Kontrola a vyhodnocovanie priebežných, záverečných správ a čerpania finančných prostriedkov projektov

 • Spolupráca pri príprave výziev, interných smerníc, opatrení a metodických usmernení

 • Monitoring čerpania finančných prostriedkov, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektov v rámci informačných systémov (RisDev, GMS)

 • Administratívna podpora procesu schvaľovania dotácií

Koho hľadáme

 • Skúseností na podobnej pozícii, skúsenosť s realizáciou projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR výhodou

 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint), komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)

 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 • Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite

 • Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk (úroveň minimálne C1, bude predmetom overenia na osobnom pohovore)

 • Iné jazyky výhodou

Počet rokov praxe

 • Minimálne 2 roky na pozícii projektového alebo finančného manažéra výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam

 • Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne

 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

 • Schopnosť analyzovať a riešiť problémy

 • Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie

 • Záujem o aktivity a činnosť agentúry

 • Flexibilnosť a spoľahlivosť

 • Odolnosť voči stresu.

 • Bezúhonnosť

Prečo si vybrať nás

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce. Zamestnanci SAMRS sa môžu uchádzať o pozície rozvojových diplomatov.

 

Adresa spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

Znalosť jazyka

 • - anglický - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis 3. Motivačný list 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania 5. Čestné vyhlásenie o: - spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu - bezúhonnosti. Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 12.2.2023 IBA v elektronickej podobe. V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný manažér SAMRS. Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú, na zastupovanie rozvojového diplomata. Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Detaily

 • Profesionál
12. 2. 2023

O organizácii

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrol..
Viac o organizácii
20. 12. 2022
12. 1. 2023