Projektový a finančný manažér SAMRS

Projektový manažment
finančný mažment
SlovakAid
Miesto
Bratislava
Nástup
4. november 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Odmena (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) Nástupný plat 1 300 – 1 500 € brutto (podľa typu vzdelania a praxe)
1300 - 1500 €

Náplň práce

 • Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR

 • Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR pre portfólio projektov vysielania dobrovoľníkov a finančné príspevky

 • Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správ a finančných reportov projektov a finančných príspevkov

 • Tvorba súhrnných štatistík oficiálnej rozvojovej pomoci SR

 • Analýza a spracovanie informácií súvisiacich s témami oficiálnej  rozvojovej spolupráce SR   

 • Kompletné spracovanie databázy čerpania dotácií a reportovania projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR

 • Overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce

 • Kontrola a vyhodnocovanie priebežných, záverečných správ a čerpania finančných prostriedkov projektov

 • Spolupráca pri príprave výziev, interných smerníc, opatrení a metodických usmernení

 • Monitoring čerpania finančných prostriedkov, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektov v rámci informačných systémov (RisDev, GMS)

Koho hľadáme

 • Výkon práce vo verejnom záujme

 • Pracovný pomer je na na dobu určitú – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky s trojmesačnou skúšobnou dobou

 • Minimálne 2 roky praxe na pozícii projektového alebo finančného manažéra výhodou

 • Vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov

 • Anglický jazyk (úroveň minimálne C1, bude predmetom overenia na osobnom pohovore), né jazyky výhodou

 • Skúseností na podobnej pozícii, skúsenosť s realizáciou projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR výhodou

 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint), komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)

 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 • Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite

 • Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam

 • Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne

 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

 • Schopnosť analyzovať a riešiť problémy

 • Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie

 • Záujem o aktivity a činnosť agentúry

 • Flexibilnosť a spoľahlivosť

 • Odolnosť voči stresu

 • Bezúhonnosť

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis

3. Motivačný list

4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania

5. Čestné vyhlásenie o:

- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielať: do 30.9.2022 IBA v elektronickej podobe.

V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný manažér SAMRS - D

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu. 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Prečo si vybrať nás

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce.

 

Adresa spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

Znalosť jazyka

 • - Anglický jazyk - C1 - pokročilý

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
30. sep 2022

O organizácii

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrol..
Viac o organizácii