>

Projektový manažér

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie. Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä: Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky. Rozvoj a prevádzka
projektový manažment
it
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
od 1900 €

Náplň práce

 •  Usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii rozvojových dokumentov (napr. programov, projektov a ich finančných plánov),

 • spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,

 • spracúvanie informácií o plnení operačných programov, rozvojových projektov a využívaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov (napr. Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus) vrátane zistených nezrovnalostí a o náprave zistených nezrovnalostí,

 • koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu,

 • zabezpečuje projektové riadenie projektov (najmä v oblasti IT) na strane Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) v súlade s internými predpismi NASES, platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu a pokynmi nadriadeného,

 • riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu a zadáva im úlohy v rámci projektu. Zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO) na realizácii pridelenému projektu,

 • riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu,

 • koordinuje a monitoruje aktivity projektu, vedie porady projektového tímu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu a ďalšie činnosti spadajúce do kompetencie projektového manažéra,

 • vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov.

 • Trvanie pracovného pomeru je v závislosti na trvaní projektu.

Koho hľadáme

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Microsoft Office – pokročilý
- Platný certifikát PRINCE2 - foundation
- Nutná prax v projektovej oblasti, minimálne 3 roky
- Prax v riadení EÚ projektov a IT projektov
- Organizačné a prezentačné schopnosti
- Technické zručnosti
- Strategické myslenie
- Komunikačné, manažérske, koncepčné zručnosti
- Analytické myslenie
- Bezúhonnosť

Prečo si vybrať nás

Baví Ťa IT a máš veľa nápadov, ako zlepšiť veci okolo seba?

Poď pracovať k nám a prispej k skvalitneniu elektronickej komunikácie medzi ľuďmi a štátom.

Znalosť jazyka

 • - anglický jazyk - B1 - mierne pokročilý

Detaily

 • Profesionál

O organizácii

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoloč..
Viac o organizácii
8. júl 2021
21. jún 2022