Projektový a finančný koordinátor EU DEL MD projektu

koordinátor
projektový manažment
projekt EÚ DEL
finančný manažment
Miesto
Bratislava
Nástup
1. máj 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1900 €

Náplň práce

 • Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK

 • Koordinačná a metodická činnosť v rámci manažmentu projektu EÚ delegovanej spolupráce

 • Spolupráca pri príprave výzvy pre výber partnerskej organizácie pre implementáciu a expertov, ako aj ďalších metodických usmernení

 • Manažment zapojenia kontrahovaných expertov v rámci odborného poradenstva

 • Koordinácia projektu a partnerských subjektov v zmysle projektového dokumentu a časového harmonogramu

 • Koordinácia partnerských subjektov pri naratívnom a finančnom reportovaní, zabezpečenie riadneho a včasného reportovania formou vypracovania priebežných, záverečných naratívnych a finančných správ k projektu

 • Tvorba súhrnných štatistík, analýza a spracovanie informácií o realizácii projektu

 • Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správ a finančných správ projektu

 • Monitoring čerpania grantu, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektu

 • Koordinácia  evaluácie a záverečného auditu k projektu

 • Komunikácia s partnermi projektu, Delegáciou EÚ v Kišiňove, so zastupiteľským úradom SR v Kišiňove a ďalšími relevantnými aktérmi

 • Práca podľa pokynov štatutárneho zástupcu SAMRS ako hlavného/vedúceho partnera projektu

 

Informácie o projekte

 • Projekt „EU Support for Local Media Outlets in Moldova“ (financovaný prostredníctvom EK/EU DEL Kišiňov)

 • SAMRS bude hlavným/vedúcim partnerom projektu

 • Hodnota projektu: 1 milión EUR

 • Doba realizácie projektu: 24 mesiacov; samotná realizácia projektových aktivít je plánovaná na 17 mesiacov

 • Hlavným cieľom projektu je posilniť odborné kapacity, zvýšiť finančnú udržateľnosť, nezávislosť a profesionalitu lokálnych printových, online  a TV médií v MD, čím sa dosiahne zvýšenie kvality produkovaného mediálneho obsahu

 • Cieľovou skupinou budú lokálne mediálne start-upy a etablované médiá (printové, online a TV médiá)

 • do projektu budú zapojené lokálne médiá z viacerých regiónov MD

 • Projektové aktivity budú realizované prostredníctvom tréningov a školení šitých na mieru, ako aj formou mentoringového programu, malej grantovej schémy, networkingu a študijných návštev

Koho hľadáme

 • Pracovný pomer je na dobu určitú (22 mesiacov) s trojmesačnou skúšobnou dobou

 • Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, prednostne v oblasti medzinárodneho rozvoja, ekonómie a príbuzných odborov

 • Skúsenosti na podobnej pozícii

 • Skúsenosť s realizáciou projektov financovaných Európskou komisiou výhodou

 • Znalosť problematiky malých printových, online a TV médií výhodou

 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)

 • Microsoft Excel - pokročilý

 • Microsoft Word - pokročilý

 • Microsoft Outlook - pokročilý

 • Microsoft PowerPoint – pokročilý

 • Anglický jazyk (úroveň minimálne C1)

 • Znalosť ruského jazyka výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam

 • Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne

 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti

 • Schopnosť analyzovať a riešiť problémy

 • Vysoký zmysel pre zodpovednosť

 • Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie

 • Záujem o aktivity a činnosť agentúry

 • Flexibilnosť, spoľahlivosť

 • Odolnosť voči stresu

 • Bezúhonnosť

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis

 3. Motivačný list

 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania

 5. Čestné vyhlásenie o:

 • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 • bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 28.02.2022 IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný koordinátor EU DEL MD projektu. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Prečo si vybrať nás

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce.

Adresa spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

http://www.slovakaid.sk

Znalosť jazyka

 • - Anglický jazyk - C1 - pokročilý

Detaily

 • Profesionál
28. feb 2022

O organizácii

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrol..
Viac o organizácii