Právnik

obchodné právo
správne konanie
civilný poriadok
právnik
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
uvádzaný je len tarifný plat - plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
1214 - 2418 €

Náplň práce

Na našej sekcii právnych služieb budete mať na starosti hlavne:
-Zastupovanie PPA v súdnych konania – občianskoprávnych, obchodnoprávnych, správne súdne konania
-Vypracovanie právnych stanovísk
-Pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentoviná činnosť z opisu ŠZM:
-Zastupovanie PPA v občianskoprávnych, obchodnoprávnych konaniach, v správnom súdnom konaní, v konaniach spojených s konkurzom a reštrukturalizáciou, v exekučnom konaní, v trestnom konaní.
-Na základe poverenia právne zastupovanie PPA na rokovaniach a v konaniach pred súdmi a inými orgánmi.
-Vyžaduje od odborných útvarov PPA podklady, správy a iné informácie, potrebné pre posúdenie a riešenie právnych otázok.
-Spolupracuje s organizačnými útvarmi pri vydávaní rozhodnutí, tvorbe zmlúv, dohôd a iných dokumentov vyžadujúcich úpravu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR a legislatívny EÚ, pripravuje v spolupráci s ďalšími odbornými útvarmi PPA stanoviská k materiálom právneho charakteru pre potreby implementácie poskytovania finančnej pomoci z EÚ (EPFRV, EPZF, EFRH) a ŠR.

Koho hľadáme

právnika s dvoj ročnou praxou, prax, ktorej súčasťou bolo aj zastupovanie pred súdmi

znalosť a prehľad najmä v nasledovných právnych predpisoch:

Ústava SR
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok

Osobnostné predpoklady:
Samostatnosť, zodpovednosť, zmysel pre detail pri posudzovaní právnych dokumentov, flexibilita

Prečo si vybrať nás

- mzda je závislá od skúseností kandidáta

• kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
• 5 dní dovolenky navyše.
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
•zľavové poukážky
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Detaily

  • Profesionál
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii