Odborný zamestnanec na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne

mzdový účtovník
comenius university
univerzita
mzdy
hr
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Funkčný plat od nástupu od 1200 EUR. Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Tarifný plat v rozpätí 802,00 eur – 962,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe. Možnosť priznania osobného príplatku v súlade s platovým poriadkom UK.
od 1200 €

Náplň práce

  • Komplexné zabezpečovanie náročných odborných činností súvisiacich s agendou ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnancov s rozmanitou profesijnou štruktúrou:

  • Zabezpečovanie uplatňovania tarifných sústav a nadtarifných zložiek platov v súlade s právnymi predpismi u zamestnancov Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK,

  • Spracovanie všetkých mzdových náležitostí zamestnancov vo finančnom informačnom systéme SAP za modul HR spolu s nahratím údajov funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa zdrojov financovania,

  • Spracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných štatistických výkazov o počte zamestnancov a čerpaní mzdových prostriedkov za RUK a CFS a komplexné zabezpečenie štatistického výkazníctva za oblasť mzdových prostriedkov za celú UK, vykonávanie metodického usmerňovania, kontroly a pomoci v zabezpečovaní úloh na fakultách a ostatných pracoviskách UK;

  • Analytická činnosť a príprava súhrnných materiálov a podkladov požadovaných vedením UK a nadriadenými orgánmi za oblasť práce a miezd.

Koho hľadáme

Minimálne požadované vzdelanie

-      Vysokoškolské II. stupňa

 

Požadovaná prax   

-      Minimálne 3 roky

 

Počítačové znalosti :

-      Práca vo finančnom informačnom systéme SAP, v module HR

-      Microsoft Word – pokročilý

-      Microsoft Excel – pokročilý

-      Microsoft Outlook –  pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-      Výhodou je ekonomické vzdelanie.

-      Znalosti z financovania verejnej vysokej školy výhodou, rovnako výhodou je viacročná prax v ekonomickej a mzdovej oblasti.

-      Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť.

-      Samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť neustále si osvojovať nové pracovné postupy.

Prečo si vybrať nás

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Pre svojich zamestnancov ponúka mnoho benefitov podľa platnej kolektívnej zmluvy, práca v centre mesta - priamo na Šafárikovom námestí v priateľskom kolektíve. Zamestnanci majú možnosť využiť rekreácie v rekreačnom zariadení na Richňave a v Modre - Harmónii a v Modre-Piesok. Benefitom je pracovný čas zamestnanca, ktorý je 7,5 hodín denne, ako aj základná výmera dovolenky, ktorá je až 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku.

Dodatočné informácie

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnej webovej stránke Univerzita Komenského v Bratislave.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie svojho založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v ..
Viac o organizácii