>

Projektový asistent - hlavný štátny radca

investície
školstvo
infraštruktúra
administratíva
inklúzia
Miesto
Bratislava
Nástup
15. február 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
lat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozostáva z platovej tarify v 8. platovej triede (1 299 eur) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100 % z platovej tarify. Za určitých podmienok je možnosť nastavenia osobného platu v štátnej službe.
1299 - 2598 €

Náplň práce

• koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni

• práca s registratúrnym systémom a prerozdeľovanie prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci vyhlásených výziev na debarierizáciu budov väčších stredných škôl, odstránenie dvojzmennej prevádzky na základných školách a dobudovanie chýbajúcich miest v materských školách a základných školách s ohľadom na demografický vývoj

• komunikácia so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a s prijímateľmi prostriedkov mechanizmu prostredníctvom elektronickej schránky

• zabezpečovanie a priebežná aktualizácia údajov k monitorovaniu investícií v rámci komponentu 6 a 7 Plánu obnovy a odolnosti v gescii organizačného útvaru

• administrácia dochádzky a zabezpečenie komunikácie s externými spolupracovníkmi, vrátane vykazovania ich činnosti

Koho hľadáme

Na Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti/Útvar metodiky a rozpočtu hľadáme odborníka (-čku), ktorý sa bude podieľať na realizácii implementácie pripravovaných investícií v oblasti dobudovania regionálnej školskej infraštruktúry. Bude zodpovedať za administratívny chod org. útvaru, správu registratúrneho systému v súvislosti s prijatými Žiadosťami o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, komunikáciu so žiadateľmi, ako aj monitorovanie realizácie investícií v gescii org. útvaru.

Vyžaduje sa min. 2 ročná prax v oblasti implementácie finančných podporných mechanizmov (napr. EŠIF, granty EHP a Nórska, Švajčiarsky finančný mechanizmus a iné).

Prečo si vybrať nás

• neoceniteľná skúsenosť s implementáciou infraštruktúrnych investícií,

• príjem porovnateľný so súkromným sektorom,

• 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, pružný služobný čas, možnosť práce z domu,

• príspevky na DDS a dopravu do zamestnania,

• možnosť využívania MultiSport karty

Dodatočné informácie

VK/2023/213 - hlavný štátny radca

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
27. 1. 2023

O organizácii

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a od..
Viac o organizácii
18. 1. 2023