Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

generálny riaditeľ
štátna správa
vrcholový manažment
vodohospodárstvo
životné prostredie
Miesto
Banská Štiavnica
Nástup
1. september 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Riaditeľovi štátneho podniku patrí mesačný plat a ročná odmena z podielu na zisku v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Kompenzácia neuvedená

Náplň práce

- riadenie štátneho podniku v zmysle hlavného zamerania a to najmä zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, manažment starostlivosti o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd.
-riadenie časti činností Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktoré majú charakter výkonov vo verejnom záujme a to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.
-zodpovednosť za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku.

Koho hľadáme

Medzi špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov patria:
• odborná prax minimálne 10 rokov (najmä v oblasti právo, ekonómia, manažment, životné prostredie - v oblasti ochrany vôd)
• riadiaca prax minimálne 3 roky
• odborná prax v oblasti vodného hospodárstva
• znalosť súvisiacich všeobecne záväzných predpisov
• znalosť legislatívy Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva súvisiacej s činnosťou štátneho podniku.

Vítaná je odborná spôsobilosť súvisiaca s činnosťou na úseku ochrany vôd, napr. odborná spôsobilosť pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách, odborná spôsobilosť na vedenie malých plavidiel, a pod.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.

Prečo si vybrať nás

Ste skúsený manažér s víziou? Životné prostredie Vám nie je ľahostajné? Máte radi výzvy? Máte skúsenosti s prácou v oblasti vodného hospodárstva? Tak potom hľadáme práve Vás. Máte jedinečnú príležitosť prispieť svojimi doterajšími skúsenosťami aj novými nápadmi k zveľadeniu kvantity a kvality povrchových a podzemných vôd v Slovenskej republike.

Dodatočné informácie

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV, INFORMÁCIE O SPÔSOBE PRIHLÁSENIA SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝBEROVÉHO KONANIA sú dostupné na : https://www.minzp.sk/praca/oznamenie-vyhlaseni-vyberoveho-konania-poziciu-generalneho-riaditela-statneho-podniku-slovensky-vodohospodarsky-podnik-st.html Riaditeľovi štátneho podniku patrí mesačný plat a ročná odmena z podielu na zisku v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Detaily

  • Profesionál
31. aug 2021

O organizácii

Ministerstvo životného prostredia SR

Ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Viac o organizácii