Hlavný štátny radca

Jedinečná možnosť byť súčasťou systematického zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku🇸🇰 v rámci celoeurópského Plánu obnovy🇪🇺. Aj vďaka tvojej práci bude naša krajina modernejšia a konkurencieschopnejšia!💥
Plán obnovy
Plán obnovy a odolnosti
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MH SR
právo
Miesto
Bratislava - Ružinov
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1178,50 EUR mesačne + osobný príplatok v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1178.5 - 2354 €

Náplň práce

Počas trvania implementácie opatrenia "Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom“ v rámci Plánu Obnovy a odolnosti SR, Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia, Reformy 1: Opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia podnikania spolupracuje na agende "Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom“;

- Definovanie legislatívneho procesu a vypracovanie konkrétnych legislatívnych návrhov na odstránenie neopodstatneného goldplatingu, t. j. návrhov ako zabrániť neprimeranému rozširovaniu obsahu právnych predpisov EÚ nad rámec minimálnych požiadaviek pri ich transpozícii do národného právneho systému SR;

- Identifikácia goldplatingu v slovenských právnych predpisoch, najmä návrhov predkladaných do pripomienkového konania; - Analýza pripravovaného právneho predpisu, najmä vlastného materiálu, tabuľky zhody a doložky zlučiteľnosti, s cieľom dôslednej kontroly posudzovania efektu goldplatingu do národného právneho systému SR;

- Analýza identifikovaného goldplatingu v slovenských právnych predpisoch z hľadiska jeho opodstatnenosti (pridanej hodnoty) a neopodstatnenosti, odôvodnenie a kvantifikácia jeho vplyvu v dotknutom právnom predpise SR;

- Formulácia pripomienok v rámci pripomienkových konaní k návrhom právnych predpisov, s cieľom dôslednej identifikácie goldplatingu, miery zdôvodnenia opodstatnenosti goldplatingu, ako aj s cieľom zabrániť vzniku neopodstatneného goldplatingu;

- Vypracovanie konkrétnych legislatívnych návrhov, vrátane odôvodnenia na odstránenie neopodstatneného goldplatingu (napr. zabezpečenie konkurencieschopnosti vo vzťahu k subjektom pôsobiacim v členských štátoch, ktorých národná právna úprava nie je dotknutá existenciou neodôvodneného goldplatingu), t. j. návrhov proti zavedeniu vyššej regulačnej záťaže s vplyvom na podnikateľské prostredie v podmienkach SR;

- Konzultačná činnosť vo vzťahu k jednotlivým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy s cieľom koordinácie a jednotného postupu pri posudzovaní efektu goldplatingu;

- Posudzovanie legislatívy ex ante a ex post pri transpozícii smerníc EÚ do právneho poriadku SR;

- Tvorba štátnej politiky, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja spoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí so zameraním na podnikateľské prostredie a lepšiu reguláciu;

- Posudzovanie vplyvov pripravovaných materiálov v súlade s „Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov“;

- Vypracovanie stanovísk k zámerom a opatreniam iných ústredných orgánov štátnej správy týkajúcich sa podnikateľského prostredia vrátane MSP.

Koho hľadáme

Hľadáme odhodlaného človeka s právnyckým vzdelaním, so zmyslom pre svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie do tímu Plánu obnovy na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Prečo si vybrať nás

Pracujte v dynamickom kolektíve Ministerstva hospodárstva SR na Pláne Obnovy. Poďte pracovať na jednom z najväčších projektov na Slovensku a pridaj sa do zanieteného a rozvíjajúceho sa tímu. Pracujeme na implementácií reformy a investícií. Priložte ruku k dielu a staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny, vďaka ktorej zlepšíme podnikateľské prostredie na Slovensku a vytvoríme zdravé konkurenčné prostredie bez zbytočnej byrokracie.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,b) energetiku vrá..
Viac o organizácii