Koordinátor/koordinátorka práce s mládežou v Trnavskom kraji

Projektový manažment
Neformálne vzdelávanie
Práca s mládežou
Miesto
Trnava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1096,50 Eur brutto. Predpokladaný výsledný plat 1400,- Eur brutto.
od 1400 €

Náplň práce

• Zabezpečuje aktivity a podujatia v rámci Trnavského kraja.
• Reprezentuje organizáciu v kraji.
• Je osobou prvého kontaktu v danom regióne – spádovo v krajskom meste, ale aj v ďalších mestách a obciach kraja.
• Zabezpečuje aktivity Odboru podpory neformálneho vzdelávania a Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity.
• Mapuje a analyzuje potreby mladých ľudí a aktérov v práci s mládežou (detských a mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou, samospráv atď.) v regióne.
• Organizuje informačné, konzultačné a sieťovacie podujatia pre aktérov v práci s mládežou k relevantným témam v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.
• Propaguje aktivity organizácie v regióne.
• Administruje, logisticky a čiastočne obsahovo zabezpečuje informačné, konzultačné, vzdelávacie a ďalšie podujatia inštitúcie.
• Zabezpečuje nábor účastníkov na regionálne, národné a medzinárodné informačné a vzdelávacie aktivity.
• Pracuje v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa mládežníckej politiky a práce s mládežou.
• Poskytuje konzultácie žiadateľom o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v oblasti práce s mládežou ako aj v rámci programov Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre medzinárodné aktivity a pod.).
• Monitoruje projekty podporené z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v regióne.
• Sieťuje a vytvára partnerstvá v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v regióne, na národnej a medzinárodnej úrovni.
• Organizačne a logisticky podporuje organizovanie predmetových olympiád a postupových súťaží na území daného regiónu (kraja).
• Administratívne zabezpečuje pridelenú agendu.
• Zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z Kontraktu medzi organizáciou a MŠVVaŠ SR, činnosti organizácie a na príkaz nadriadeného.

Koho hľadáme

• skúsenosť v oblasti práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania
• všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
• zručnosť v sieťovaní aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou v regióne, schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť generovať samostatne nové nápady
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
• skúsenosť v spolupráci so samosprávou výhodou
• skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou výhodou

Prečo si vybrať nás

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je stabilná organizácia, ktorá pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Zručnosti

  • - IT zručnosti – MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet). - mierne pokročilý
  • - anglický - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

Zástup počas materskej dovolenky.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogi..
Viac o organizácii