Právnik

špecializácia na pracovné právo
zmluvy
verejná správa
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1500 €

Náplň práce

Riešenie právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa alebo štátu v právnych sporoch.
• Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
• Zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodno-právnych, pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.
• Analýza právnych problémov mimoriadnej zložitosti a ich riešenie vo vzájomných systémových väzbách.
• Tvorba základných návrhov interných právnych predpisov v pôsobnosti odboru.
• Sledovanie relevantných právnych noriem SR a v prípade potreby zodpovednosť za ich zavedenie do materiálov a dokumentov vydávaných NIVAM.
• Posudzovanie uzatváraných zmlúv a dohôd po formálno-právnej stránke v pôsobnosti odboru.
• Príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov v rozsahu svojej pôsobnosti.
• Participácia na plnení úloh spojených s vybavovaním žiadostí o sprístupnenie informácií (v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).
• Koordinácia vedenia centrálnej evidencie zmlúv a ich zverejňovania.
• Podporné a poradenské činnosti v oblasti GDPR.
• Tvorba a aktualizácia interných právnych noriem meritórneho charakteru v rozsahu svojej pôsobnosti.

Koho hľadáme

Motivovaného a nadšeného profesionála s aspoň 2 ročnými skúsenosťami z oblasti pracovného, občianskeho a správneho práva.

Prečo si vybrať nás

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je stabilná organizácia, ktorá pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Znalosť jazyka

  • - slovenský - C1 - pokročilý

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogi..
Viac o organizácii