Personalista/mzdár

ľudské zdroje
verejná správa
HR
stabilná práca
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1400 €

Náplň práce

zabezpečovanie kompletnej personálnej agendy zamestnancov súvisiacej so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru,
• vedenie a evidencia osobných spisov zamestnancov,
• vedenie evidencie o plynutí dôb dohodnutých v pracovných zmluvách,
• sledovanie legislatívnych zmien a interných predpisov a ich aplikácia v praxi,
• komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, daňovým úradom a ďalšími relevantnými inštitúciami,
• koordinácia výberových konaní pri obsadzovaní voľných pracovných miest,
• zabezpečenie inzercie, výberových konaní, prípadne inej formy obsadzovania voľných pracovných miest,
• participácia na príprave plánu a monitorovania potrieb v oblastiach vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov,
• uzatváranie a evidencia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
• príprava podkladov pre spracovanie mzdovej agendy,
• spracovanie a kontrola dochádzky zamestnancov podľa pridelených okruhov,
• kooperácia pri mzdových reportoch, štatistikách (mesačných, kvartálnych, ročných),
• poskytovanie poradenstva v oblasti personalistiky a pracovnoprávnych vzťahov.

Koho hľadáme

Profesionála s najmenej 2 ročnou praxou v oblasti HR, ktorý má rád výzvy a venuje sa osobnému rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov.

Prečo si vybrať nás

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je stabilná organizácia, ktorá pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Znalosť jazyka

  • - slovenský - B2 - stredne pokročilý
  • - anglický - A2 - začiatočník

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
Humanitné a spoločenské vedy

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogi..
Viac o organizácii