Manažér/manažérka dotácií a akreditácie v oblasti práce s mládežou

Projektový manažment
Dotácie
Granty
Administrácia
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1096,50 Eur brutto. Predpokladaný výsledný plat 1 400,- Eur brutto.
od 1400 €

Náplň práce

• Spolupráca na zabezpečení úloh vyplývajúcich z implementácie dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
- Spracovanie prijatých žiadostí o dotáciu a záverečných správ (formálna kontrola),
- Práca s databázou a elektronickým systémom na predkladanie žiadostí o dotácie a záverečných správ,
- Poskytovanie individuálnych aj verejných konzultácií žiadateľom o dotáciu aj prijímateľom dotácie,
- Spoluúčasť na tvorbe výziev/sprievodcov a usmernení pre žiadateľov/prijímateľov,
- Vedenie dokumentácie a jej archivácia.
• Zabezpečenie úlohy tajomníka/tajomníčky Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou:
- Príprava výziev na predloženie žiadostí,
- Prijímanie žiadostí o akreditáciu, kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí, komunikácia so žiadateľmi,
- Prideľovanie žiadostí na hodnotenie a následne ich spracovanie,
- Organizačno-logistické a vecné zabezpečenie zasadnutí AKPSM (príprava podkladov na zasadnutie AKPSM a spracovanie výstupov zo zasadnutia),
- Komunikácia so žiadateľmi (zasielanie vyrozumení, hodnotení žiadostí, potvrdení o akreditácii vzdelávacích programov),
- Archivácia dokumentácie, žiadostí a ich príloh,
- Organizačno-logistické a administratívne zabezpečenie monitorovacích návštev subjektov poskytujúcich akreditované vzdelávanie a spracovanie monitorovacích správ,
- Poskytovanie informácií a propagačná činnosť.
• Zabezpečenie správy registratúry odboru, zabezpečenie odosielania, prijímania, evidencie, distribúcie a archivácie poštových zásielok.
• Zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich z Kontraktu medzi organizáciou a MŠVVaŠ SR, úloh organizácie a na príkaz nadriadeného.

Koho hľadáme

• skúsenosť s administráciou a implementáciou projektov alebo grantov
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
• všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou výhodou.

Prečo si vybrať nás

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je stabilná organizácia, ktorá pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - IT - MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet) - mierne pokročilý

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogi..
Viac o organizácii