Miesto
Trenčín
Nástup
1. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Mesačná odmena
brutto
od 700 €

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • komplexne zabezpečuje proces obstarávania tovarov 

 • vyhodnocuje splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní

 • zabezpečuje schválenie a uzatvorenie zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania

 • zodpovedá za prípravu a organizáciu prideleného obstarávania

 • zabezpečovanie spracovania súťažných podkladov s odbornými útvarmi, pre ktoré sa obstarávanie zabezpečuje

 • navrhuje postup verejného obstarávania jednotlivých zákaziek 

 • zabezpečuje zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou

 • zodpovedá za spracovanie a úplnosť písomnej dokumentácie z obstarávania v zmysle platných externých a interných predpisov

 • skompletizovanie celej dokumentácie VO

 • spolupracuje s organizačnými útvarmi pri príprave a priebehu obstarávania

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách tímu

 • zabezpečovanie procesov vyhlasovania zákaziek, vyhodnocovanie ponúk, prípravy zmlúv pre uzavretie a ich zverejnenie

 • zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania

 

Koho hľadáme

Skúsenosti kandidáta: 

 • aktívna aspoň 3 ročná skúsenosť z obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 • komunikačné a organizačné zručnosti na pokročilej úrovni

 • zodpovednosť

 • spoľahlivosť

 • precíznosť

 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita) 

 • schopnosť doťahovať veci do konca

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke Trenčín 2026.

Prečo si vybrať nás

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. Náš tím hľadá experta na verejné obstarávanie, ktorý bude komplexne zastreší implementáciu titulu EHMK Trenčín 2026.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
26. apr 2022

O organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupr..
Viac o organizácii