Finančný/á manažér/manažérka

Výzvou finančnej manažérky alebo manažéra bude brániť plán rozpočtu pred nájazdmi kreatívcov a riešiť všetky tie problémy, o ktorých existencii väčšina tímu ani netuší. Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026? Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historick
financie
manažment/vedenie tímu
finančný manažment
finančné plánovanie
kultúra
kreatívny priemysel
Miesto
Trenčín
Nástup
1. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1800 €

Náplň práce

Zodpovednosti:

 • Finančný manažment a administratíva všetkých aktivít a zdrojov Kreatívneho inštitútu Trenčín

 • Poskytovanie a interpretácia informácií o financiách

 • Každodenné úlohy vrátane aktualizácie rozpočtov, hotovostných peňažných prostriedkov, žiadostí o výdavky, sledovanie bankových účtov

 • Sledovanie a interpretácia peňažných tokov a predpovedanie budúcich trendov

 • Modelovanie rozpočtov

 • Formulácia strategických a dlhodobých finančných a podnikateľských plánov

 • Vývoj mechanizmov finančného riadenia, ktoré minimalizujú finančné riziko

 • Riadenie finančných systémov a systémov monitorovania a výkazov

 • Nadviazanie kontaktu s audítormi s cieľom zabezpečiť vykonávanie každoročného monitorovania

 • Rozvíjanie vonkajších vzťahov s relevantnými kontaktmi, napr. auditormi, právnymi zástupcami, daňovými poradcami a pod.

 • Vypracúvanie presných finančných správ do konkrétnych termínov

 • Konzultácia finančného práva a predpisov najmä v neziskovom a verejnom sektore

 • Držať krok so zmenami vo finančných predpisoch a legislatíve

 • Hospodárenie s rozpočtami a evidencia podľa účtovnej osnovy z zadefinovanie stredísk

 • Riadenie operatívno-exekutívneho tímu

Koho hľadáme

Skúsenosti a schopnosti:

 • Ekonomické alebo právnické vzdelanie

 • Minimálne 4 roky skúseností na pozícii finančného manažéra/ky, resp. V ekonomickom alebo právnickom segmente

 • Orientácia v ekonomicko-právnych otázkach neziskovej organizácie

 • Analytické schopnosti

 • Dôslednosť

 • Vysoká miera organizovanosti

 • Schopnosť rýchlo reagovať a napĺňať stanovené termíny 

 • Schopnosť vykonávať samostatne koordinovaný výskum a proaktívne navigovať a konzultovať s členmi tímu organizácie

 • Výborné komunikačné schopnosti

 • Znalosť anglického jazyka

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v slovenskom aj anglickom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

​Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke Trenčín 2026.

Prečo si vybrať nás

Kreatívny inštitút Trenčín je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými hráčmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. Náš tím hľadá skúseného a dôsledného finančného manažéra/ku, ktorý/á by viedol/la operatívny a administratívny tím, nastavoval/a a vyhodnocoval/a finančné stratégie organizácie.

Znalosť jazyka

 • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Detaily

 • Profesionál
15. máj 2022

O organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupr..
Viac o organizácii