hlavný radca, organizačno-právny odbor, právnik v organizácii (ref. č.: VK/2022/1384)

Kancelária verejného ochrancu práv sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd podľa zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
Kancelária verejného ochrancu práv - právnik v organizácii
Miesto
Bratislava - Staré Mesto
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Výška základnej zložky mzdy predstavuje platovú tarifu 1310,- eur v 8. platovej triede podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov + zvýšenie za služobnú prax.
od 1310 €

Náplň práce

Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností KVOP.

Koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov.       

-odborná právna koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností Kancelárie, najmä:

  • vyjadrovanie sa k jednotlivých druhom zmlúv, prípadne ich priame spracovanie, vedenie evidencie zmluvných vzťahov Kancelárie, ako aj zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv, kontrola plnenia zmluvných vzťahov, spolupráca pri verejných obstarávaniach a pri príprave súťažných podkladov,

  • zastupovanie Kancelárie pred štátnymi a inými orgánmi, organizáciami na súdoch podľa pokynov vedúceho zamestnanca, spracovanie návrhov podaní a žiadostí,

  • zabezpečovanie správnej agendy v pôsobnosti Kancelárie,

  • vypracúvanie a  predkladanie podkladov, právnych analýz a stanovísk na rokovania vedenia Kancelárie,

-odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností Kancelárie v oblasti ochrany osobných údajov, kontrola a koordinácia aktivít v danej oblasti,

-koordinácia organizačných útvarov pri tvorbe interných predpisov, samostatné vypracúvanie interných predpisov oblasti zverenej pôsobnosti, vedenie evidencie interných predpisov, pripomienkovanie interných predpisov iných organizačných útvarov,

-spracovávanie právnych analýz a podkladov pre iné organizačné útvary, poskytovanie právnej podpory v rozsahu zverenej pôsobnosti, koncepčná činnosť a vypracúvanie vzorových materiálov organizačno-právneho charakteru.

 

Koho hľadáme

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - odbor PRÁVO

-znalosť práce s PC,

-schopnosti a  osobnostné vlastnosti: svedomitosť a  spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a  flexibilita, rozhodovacia schopnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Prečo si vybrať nás

Ochrana základných práv a slobôd.

Dodatočné informácie

Vonkajšie výberové konanie podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať len zákonným spôsobom a to buď v listinnej podobe na adresu Kancelárie verejného ochrancu práv alebo prostredníctvom ústredného portálu - register výberových konaní.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
Humanitné a spoločenské vedy

Manažér

O organizácii

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb..
Viac o organizácii