Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Platové podmienky: plat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozostáva z platovej tarify v 8. platovej triede (1 178,50 EUR) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100 % z platovej tarify a s možnosťou poskytnutia odmeny podľa § 142.
od 1178.5 €

Náplň práce

Najnáročnejšia činnosť:
Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
- podieľanie sa na tvorbe procesných analýz v oblasti zahraničnej a európskej politiky SR pre potreby prijímania zásadných opatrení na úrovni ministerstva, identifikovanie prioritných cieľov a merateľných ukazovateľov pre ich dosahovanie a na vyhodnocovaní ich plnenia;
- zhromažďovanie vstupných dát, ich spracovanie a vytváranie dátových súborov, grafov a tabuliek podľa potrieb rezortu; práca s vybranými softvérmi a programami, - spravidla Excel, R a podobne (-ovládanie práce s informačnými technológiami pomocou informačných a komunikačných technológií);
- príprava pozičných dokumentov a podkladov k zásadným opatreniam s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva;
- príprava podkladov pre zabezpečovanie analytického servisu pre potreby politického vedenia rezortu s dôrazom na analýzu procesov v rámci rezortu a formulovanie návrhov na ich optimalizáciu v oblasti prierezových rezortných politík, investično-rozpočtových otázok a v oblasti ľudských zdrojov;
- podieľanie sa na prepojení politického, finančného a personálneho plánovania rezortu; príprava podkladov a analýz na dosiahnutie adekvátneho finančného, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia úloh rezortu;
- spolupráca s analytickými útvarmi vykonávajúcimi politické plánovanie a strategickú zahraničnopolitickú analýzu s cieľom zabezpečiť synergiu vnútorného chodu rezortu a jeho vonkajšieho pôsobenia;
- vedenie rokovaní s partnermi naprieč ústrednými orgánmi verejnej správy;
- spolupráca s externými partnermi (EK, OECD) a odbornou verejnosťou

Koho hľadáme

MZVEZ SR prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy vyhlásilo 5. 10. 2021 vonkajšie výberové konanie VK/2021/3377 (identifikátor výberového konania)
na obsadenie 2 štátnozamestnaneckých miest
v organizačnom útvare – oddelenie procesných analýz (OPAN),
funkcia – hlavný štátny radca,
druh štátnej služby – stála štátna služba.
UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENE DO VÝBEROVÉHO KONANIA spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi V TERMÍNE DO 25. 10. 2021.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Bližšie informácie o požadovanom spôsobe podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokumentoch, profile uchádzača, priebehu výberového konania a ďalšie požiadavky a informácie ohľadom výberového konania nájdete na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31976.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: II. polovica mesiaca november 2021;
predpokladaný dátum nástupu: december 2021 alebo dohodou.
Oddelenie procesných analýz (OPAN) bolo vytvorené v súvislosti s budovaním analytických jednotiek v štátnej správe. OPAN je súčasťou odboru analýz a plánovania v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. Činnosť OPAN-u sa zameriava na analýzy a procesnú optimalizáciu v troch prioritných oblastiach: a) prierezových rezortných politikách, b) investično-rozpočtovej, c) ľudských zdrojov.
Čo ponúkame: práca v rezorte diplomacie na analýzach priamo pre ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, spolupráca so skúsenými kolegami aj na úrovni veľvyslancov, možnosť absolvovania zahraničných študijných pobytov, kurzov a stáží, priestor a podmienky na kreativitu, iniciatívu a získanie jedinečných skúseností.

Prečo si vybrať nás

Budete pracovať na analýzach priamo pre ministra a denne spolupracovať so skúsenými diplomatmi a veľvyslancami na Oddelení procesných analýz.

Činnosť tohto oddelenia sa zameriava na analýzy a procesnú optimalizáciu v troch prioritných oblastiach: prierezových rezortných politikách, investično-rozpočtovej oblasti a v oblasti ľudských zdrojov.

Táto pozícia vám tiež prinesie atraktívne možnosti absolvovania zahraničných študijných pobytov, kurzov a stáží, ale aj priestor na kreativitu, iniciatívu a získanie jedinečných skúseností.

Znalosť jazyka

  • - Anglický - C1 - pokročilý
  • - Ďalší cudzí jazyk - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - - úplný začiatočník

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy SR k ostatným štátom a medzinárodným organizác..
Viac o organizácii