Vedúci oddelenia vnútornej právnej podpory v sekcii právnych služieb

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
Bratislava
samospráva
právne oddelenie
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 2 000,- EUR/mes. (brutto) - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta
2000

Náplň práce

 

Vedenie tímu, ktorého náplňou práce je:

-          posudzovanie a príprava návrhov na vydanie alebo novelizáciu všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta, štatútu a interných predpisov,

-          vypracúvanie právnych stanovísk a vyjadrení pre vedenie mesta, odborné útvary

-          vybavovanie žiadostí, sťažností a iných podnetov od právnických osôb a fyzických osôb v rozsahu pôsobnosti oddelenia,

-          monitorovanie a kontrola súladu spracúvania osobných údajov s povinnosťami vyplývajúcimi s nariadenia GDPR a celkové riadenie agendy internej ochrany dát,

-          poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva, občianskeho, autorského práva, obchodného práva, správneho práva, trestného práva, verejného práva atď.

-          účasť na rokovaniach orgánov zamestnávateľa,

-          zastupovanie hlavného mesta v právnom styku so súdmi, orgánmi verejnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, klientmi zamestnávateľa,

-          pripomienkovanie návrhov právnych noriem v rámci legislatívneho procesu,

-          agenda samostatne hospodáriacich roľníkov,

-          kybernetická bezpečnosť,

-          intenzívna podpora k právam a povinnostiam vyplývajúcim so zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov,

-          vedenie a zastrešovanie problematiky škodovej komisie, komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, etickej komisie, komisie na ochranu osobných údajov.,

-          evidencia, zápis a aktualizácia živností,

-          zriadenie príspevkových a rozpočtových organizácií,

-          právna podpora kľúčových projektov mesta.

-          vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciách a o zmene a doplnení niektorých - - zákonov (ďalej ako „info zákon“) vrátane zastupovania hlavného mesta v konaniach o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným na základe info zákona,

Koho hľadáme

1.      Silný leadership, 5 rokov odbornej praxe a minimálne 1 rok praxe vo vedení ľudí, prax vo verejnej správe a v správnom konaní vítaná. Vyžadujeme znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy, správneho konania. 

2.      Preukázateľná schopnosť koncepčne a analyticky myslieť

3.      Vysoká zákaznícka orientácia a skúsenosť s manažmentom zákazníkov 

4.      Výborné komunikačné, argumentačné a prezentačné zručnosti

5.      Organizovanosť, zodpovednosť, zmysel pre detail, proaktívnosť,

6.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  a II. stupňa v odbore právo.

7.      Bezúhonnosť

8.      Ovládanie PC na používateľskej úrovni

9.      Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.

Prečo si vybrať nás

Hľadáme ľudí, ktorí sa neboja výziev a chcú sa podieľať na zveľadení Bratislavy

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania, 2. životopis, 3. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania, 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky najneskôr do 5.10.2022. Inzerát zverejnený dňa: 14.9.2022.

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii