Vedúca/ vedúci oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; občanom bez prístrešia; sociálne znevýhodneným skupinám a občanom v životnej krízovej situácii.
sociálne veci
dostupné bývanie
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1 800 EUR/mes. – osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1800

Náplň práce

1.      Vedenie, koordinácia, manažment a projektové riadenie tímu pracovníčok a pracovníkov oddelenia  v oblasti pomoci ľuďom bez domova a ľuďom so zníženým prístupom k bývaniu (ďalej len „cieľová skupina“).

2.      Starostlivosť o tím oddelenia (nábor, vedenie, motivačné faktory, systém práce a pod.).

3.      Príprava, tvorba, zabezpečovanie a vyhodnocovanie koncepčných materiálov v oblasti pomoci ľuďom bez domova a dostupnosti bývania (ďalej len „oblasť“). 

4.      Zabezpečovanie riešení a realizácie projektov, ako aj koordinácia činností oddelenia podľa schváleného strategického plánu sekcie v oblasti.

5.      Zabezpečovanie účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta v oblasti projektov, opatrení a sociálnych služieb v predmetnej oblasti.

6.      Spolupráca pri príprave rozpočtu – príprava podkladov na rozpočtovanie potrebných finančných prostriedkov v predmetnej oblasti v rámci rozpočtu mesta, vypracovanie podkladov na rozpočty parciálnych služieb a projektov, vypracovanie plánu čerpania rozpočtov, sledovanie jeho plnenia.

7.      Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z aktuálnych potrieb sekcie sociálnych vecí na základe pokynov priamych nadriadených.

Koho hľadáme

·                Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách,

·                Pracovné skúsenosti najmenej 4 roky,

·                Prax vo vedení tímov a manažmente min. 2 roky,

·                Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,

·                Všeobecný rozhľad, orientácia v sociálnej oblasti, inováciách a sociálna citlivosť,

·                Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,   odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.

·         Znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni.

·         Užívateľské ovládanie PC (MS WORD, EXCEL, Internet atď.) a cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

·         Bezúhonnosť.

 

Výhodou:

·         Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť,

·         Prax v sociálnej oblasti.

·         Skúsenosti s projektovým riadením.

·         Skúsenosti v oblasti podpory a pomoci ohrozeným skupinám, najmä sociálne vylúčeným komunitám;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s finančným manažmentom; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie.

·         Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

·         Nadstavbové vzdelanie alebo prax v oblasti ľudských práv.

Prečo si vybrať nás

Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; občanom bez prístrešia; sociálne znevýhodneným skupinám a občanom v životnej krízovej situácii.

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní • Žiadosť o zaradenie do výberového konania • Motivačný list /max. dve normostrany/ • Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/ • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • VK je viackolové • Súčasťou VK je vypracovanie prípadnej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 16.5.2022.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii