>

ŠPECIALISTA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY SO ZAMERANÍM NA ENERGETIKU (ELEKTRO) A TELEKOMUNIKÁCIE

špecialista technickej infraštruktúry
energetika
telekomunikácie
Miesto
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1.400,- Eur - možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1400

Náplň práce

 1. Vypracovanie a aktualizácia funkčného systému zásobovania elektrickou energiou
  a funkčného systému telekomunikácií ako odborný garant na území hl. m. SR Bratislavy

 2. Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta pre oblasť energetiky a telekomunikácií

 3. Spolupráca oddelenia pri tvorbe územných generelov a podkladov pre územný plán
  a iných územnoplánovacích podkladov v oblasti energetiky a telekomunikácií

 4. Spolupráca oddelenia pri tvorbe metodík v oblasti územného plánovania v rámci organizačných útvarov a jednotiek magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy

 5. Spracovanie podkladov pre geoinformačný systém o územnom plánovaní

 6. Príprava stanovísk a substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona z hľadiska funkčných systémov zásobovania elektrickou energiou, z hľadiska telekomunikácií

 7. Príprava stanovísk k posudzovaniu projektových dokumentácií v procese EIA
  a strategických dokumentov v procese SEA podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

 8. Spolupráca pri vypracúvaní materiálov (v oblasti činnosti oddelenia) na rokovania orgánov samosprávy hlavného mesta v určených termínoch

 9. Sledovanie stavu platnej legislatívy a strategických dokumentov na úrovni štátu

 10. Konzultačná činnosť v rámci horeuvedených výkonov oddelenia

Zodpovednosť:

 1. Zodpovednosť za pridelenú agendu a vypracované materiály

 2. Zodpovednosť za dodržiavanie termínov

Koho hľadáme

1.     Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania

2.     Odborná prax minimálne 2 roky a prax vo verejnej správe výhodou

3.     Výborná znalosť legislatívy z oblasti energetiky - zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z oblasti telekomunikácií - zákon
č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

4.     Základná znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní

5.     Znalosť územného plánu hlavného mesta Bratislavy

6.     Samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie, dobré komunikačné schopnosti, proaktívny prístup k riešeniu pracovných úloh

7.     Ovládanie PC na používateľskej úrovni (Microsoft Office 365), znalosť práce s programom Ginis výhodou

8.     Základy práce s programami ArcGIS, QGIS, ArcView

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 2. Životopis 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky do 09.02.2023. Zverejnené dňa 19.01.2023

Detaily

 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii
19. 1. 2023