Senior právnik oddelenia vnútornej právnej podpory

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
právo
samospráva
Bratislava
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1 600,- EUR/mes. (brutto) - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta
1600

Náplň práce

 • posudzovanie a príprava návrhov na vydanie alebo novelizáciu všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta, štatútu a interných predpisov,

 • vypracúvanie právnych stanovísk a vyjadrení pre vedenie mesta, odborné útvary

 • vybavovanie žiadostí, sťažností a iných podnetov od právnických osôb a fyzických osôb v rozsahu pôsobnosti oddelenia,

 • monitorovanie a kontrola súladu spracúvania osobných údajov s povinnosťami vyplývajúcimi s nariadenia GDPR a celkové riadenie agendy internej ochrany dát,

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva, autorského práva, obchodného práva, správneho práva, trestného práva,

 • účasť na rokovaniach orgánov zamestnávateľa,

 • zastupovanie hlavného mesta v právnom styku so súdmi, orgánmi verejnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, klientmi zamestnávateľa,

 • pripomienkovanie návrhov právnych noriem v rámci legislatívneho procesu,

 • tvorivo a samostatne rieši úlohy a problémy súvisiace s výkonom činností zamestnávateľa.

 • vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „info zákon“) vrátane zastupovania hlavného mesta v konaniach o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným na základe info zákona

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  a II. stupňa v odbore právo.

2.      Minimálne 5 rokov odbornej praxe, prax vo verejnej správe a v správnom konaní vítaná. Vyžadujeme znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy, správneho konania.

3.      Bezúhonnosť

4.      Ovládanie PC na používateľskej úrovni

5.      Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.

6.      Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, koncepčné myslenie, proaktívny prístup.

 

Pozícia nie je vhodná pre absolventa.

Prečo si vybrať nás

Baví ťa právo a legislatíva? Máš záujem podieľať sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov a legislatívnom smerovaní najväčšieho mesta na Slovensku? Pripoj sa k tímu vnútornej právnej podpory a ovplyvni pozitívne smerovanie nášho mesta.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania, 2. životopis, 3. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania, 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky prostredníctvom linku najneskôr do 5.10.2022. Inzerát zverejnený dňa: 14.9.2022.

Detaily

 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii