Projektový vedúci pre oblasť ľudských zdrojov pre Mestské zdieľané služby

Bratislava pripravuje zriadenie centra mestských zdieľaných služieb, ktoré v budúcnosti zabezpečia efektívnejší a kvalitnejší výkon servisných činností (ako verejné obstarávanie, personalistika, controlling a účtovníctvo, vnútorná správa, ...)
ľudské zdroje
zdieľané služby
samospráva
Bratislava
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
• 2 000 EUR/mes. a možnosť osobného príplatku od prvého dňa po nástupe. Konečné finálne finančné ohodnotenie úspešného uchádzača bude predmetom rokovaní a odvíja sa od profesijných skúseností vybraného kandidáta.
2000

Náplň práce

 • Príprava rozbehu mestských zdieľaných služieb ako samostatnej organizácie z pohľadu personálneho manažmentu a mzdovej agendy, pričom to zahŕňa tieto a ďalšie činnosti:

 • Zoznámenie sa s doterajšími výsledkami projektu v podobe analýzy súčasného zabezpečenia personálnej a mzdovej  agendy v mestských organizáciách a ďalšími premisami projektu,

 • Tvorba dizajnu a metodiky organizácie mestských zdieľaných služieb, ako  aj nastavenie procesných rámcov pre poskytovanie personálnych služieb cca 40 zákazníckym organizáciám z pohľadu výberového procesu zamestnancov, politiky personálnej starostlivosti o zamestnancov, ako aj vedenia mzdovej agendy,

 • Personálne riadenie organizácie mestských zdieľaných služieb a manažment poskytovania personálnych služieb cca 40 zákazníckym organizáciám,

 • Plánovanie a analýza personálnych potrieb organizácie samotnej, ako aj pre zákaznícke organizácie, príprava stratégie personálnej politiky a jej následná implementácia,

 • Nastavenie systémov odmeňovania, hodnotenia, vzdelávania a rozvoja zamestnancov, analýza vzdelávacích potrieb s cieľom prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie,

 • Príprava a implementácia plánov pre stabilizáciu zamestnancov a motivačných procesov v organizácii, ako aj v zákazníckych organizáciách,

 • Personálna starostlivosť o zamestnancov vrátane odmeňovania od prijatia až po výstup, realizácia všetkých pracovnoprávnych dokladov, sledovanie a realizácia všetkých nárokov vyplývajúcich zamestnancom zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy,

 • Príprava a nastavenie procesných definícií pre personálny a mzdový informačný systém, vrátane prípravy SLA pre jednotlivé služby, optimalizácia a harmonizácia dotknutých procesov v cca 40 mestských organizáciách,

 • Výber a obstaranie informačných systémov kľúčových pre fungovanie mestských zdieľaných služieb a pre poskytovanie služieb zákazníckym organizáciám z pohľadu personálnej a mzdovej agendy v spolupráci so špecialistami v oblasti informatiky,

 • Spolupráca na  návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov a kontrola ich čerpania v rámci príslušných položiek rozpočtu pre mestské zdieľané služby, ako je pre zákaznícke organizácie,

 • Vypracovanie koncepčných návrhov, prehľadov a rozborov z oblasti personálnej práce, spracovanie štvrťročných a ročných výkazov o zamestnancoch a mzdách, vedenie evidencie a spracovanie štatistických prehľadov o počtoch a skladbe zamestnancov,

 • Výkon všetkých činností súvisiacich s procesom tvorby, schvaľovania a vydávania interných predpisov upravujúcich pracovnoprávne a pracovné vzťahy (pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),

 • Spolupráca s Oddelením ľudských zdrojov Magistrátu pri riadení ľudských zdrojov mestských organizácií a strategickej harmonizácii procesov v oblasti personálneho manažmentu,

 • Potenciálne komplexný manažment ľudských zdrojov a mzdovej agendy pre tím viac ako 60 zamestnancov už samostatnej organizácie mestských zdieľaných služieb, organizovanie práce so zodpovednosť za činnosti  a výsledky s dôrazom na:

  • Vysokú zákaznícku spokojnosť a dobrý manažment zákazníkov a procesných partnerov,

  • Optimalizáciu poskytovaných služieb s cieľom zvýšenia efektivity, produktivity a kvality,

  • Personálnu starostlivosť o zamestnancov a motivačný manažment,

  • Vybudovanie zákaznícky orientovanej kultúry zamestnancov.

Koho hľadáme

 • Preukázateľná schopnosť koncepčne a analyticky myslieť, budovať nový tím a pripravovať novú organizáciu od úplného začiatku.

 • Zručnosti a skúsenosti v oblasti change managementu.

 • Vysoká zákaznícka orientácia a skúsenosť s manažmentom zákazníkov.

 • Skúsenosť s riadením komplexného portfólia úloh s mnohými procesnými partnermi.

 • Skúsenosť s procesnou a organizačnou štandardizáciou a optimalizáciou.

 • Predchádzajúca prax v oblasti personálneho manažmentu a výkonu mzdovej agendy min. 5 rokov v rýchlo rastúcej organizácii s obmedzenými zdrojmi

 • Skúsenosť s  business process outsourcingom výhodou.

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov

 • Znalosť zákona 553 o odmeňovaní vo verejnej správe výhodou

 • Strategické myslenie a koncepčné myslenie.

 • Výborné komunikačné, argumentačné a prezentačné zručnosti.

 • Organizovanosť, zodpovednosť, zmysel pre detail.

 • Dynamická osobnosť a silný drive.

 • Bezúhonnosť.

Prečo si vybrať nás

Bratislava pripravuje zriadenie centra mestských zdieľaných služieb, ktoré v budúcnosti zabezpečia efektívnejší a kvalitnejší výkon servisných činností (ako verejné obstarávanie, personalistika, controlling a účtovníctvo, vnútorná správa, ...) pre takmer 40 organizácií zriadených alebo založených mestom.

Po analýze súčasného stavu servisných činností v jednotlivých mestských organizáciách chceme súčasný projektový tím zložený z kolegov z magistrátu rozšíriť pre pokračujúcu prípravu budúceho centra zdieľaných služieb o projektového vedúceho pre oblasť ľudských zdrojov, ktorým počítame v ďalšej fáze projektu ako s potenciálnym budúcim vedúcim ľudských zdrojov samostatnej príspevkovej organizácie mestských zdieľaných služieb.

Hlavné úlohy nového projektového vedúceho pre oblasť ľudských zdrojov Útvaru zdieľaných služieb sa počas priebehu prípravy a rozbehu zdieľaných služieb budú vyvíjať: najprv bude budovať tím špecialistov personálneho manažmentu, koordinovať integráciu ľudských zdrojov do novovzniknutej organizácie z existujúcich mestských organizácií v súlade so stratégiou mestských zdieľaných služieb, s celkovou stratégiou magistrátu a organizačným plánovaním, bude zodpovedať za personálny manažment rozbehu zdieľaných služieb pre mestských zákazníkov spojený s rozsiahlym change managementom a komunikáciou a neskôr bude personálneriadiť celú organizáciu a riadiť poskytovanie personálnych služieb zákazníckym organizáciám, vrátane výkonu mzdovej agendy a zodpovednosti za správny výber  a nastavenie personálneho a mzdového informačného systému s dôrazom na optimalizáciu procesov a vysokú zákaznícku spokojnosť.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: • Žiadosť o zaradenie do výberového konania / motivačný list. • Životopis. • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Termín nástupu: • Dohodou. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorým bude zaslané zadanie na vypracovanie, a podľa jeho výsledkov budú pozvaní na stretnutie. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky do 04.08.2022.

Detaily

 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii